eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce XI 2018

Produkcja w Polsce XI 2018

2018-12-19 13:25

Produkcja w Polsce XI 2018

Produkcja ©  gui yong nian - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Główny Urząd Statystyczny opublikował listopadowe dane odnośnie produkcji w Polsce. Wynika z nich, że w porównaniu z jedenastym miesiącem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju ukształtowała się na poziomie o 4,7% wyższym, a w przypadku produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost rzędu 19,7%. Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji.

PRZEMYSŁ


Wstępne dane GUS dowodzą, że produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 4,7% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 9,2%) i o 3,6% niższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 28,6%, urządzeń elektrycznych – o 16,5%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 13,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w produkcji papieru i wyrobów z papieru – po 9,6%, w produkcji napojów – o 7,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 28,8%, skór i wyrobów skórzanych – o 13,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,5%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie wyniósł 4,7% wobec wzrostu o 9,2% przed rokiem.


BUDOWNICTWO


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty inwestycyjne, remontowe i pozostałe, zrealizowana na terenie kraju przez
przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. wyższa w porównaniu z listopadem ub. roku – o 17,1% (przed rokiem wzrost o 19,9%), a z październikiem br. – o 0,3%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 15,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,4% wyższym w porównaniu z październikiem br.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2015=100)

Od początku roku utrzymuje się duży wzrost produkcji budowlano-montażowej, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


W stosunku do listopada ub. roku największy wzrost (20,4%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne (18,4%) oraz jednostki zajmujące się budową budynków (11,0%).

W porównaniu z październikiem br. wzrost wartości zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych (9,2%) oraz budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (1,2%), natomiast spadek o 7,2% odnotowano w firmach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 r.


Według wstępnych danych w listopadzie 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,7% w porównaniu z listopadem 2017 r. Wzrost cen odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej – o 3,4%. W okresie styczeń–listopad 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,1% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (kiedy notowano wzrost o 3,2%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,6% (wzrost w ub. roku o 0,5%).

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu


Według wstępnych danych w listopadzie 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,5% niż w poprzednim miesiącu. Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym o 0,6% przy wzroście cen w pozostałych sekcjach. Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 0,5% w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,6%, górnictwie rud metali o 0,4%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę były wyższe o 0,5% a w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja o 0,1%. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 6,6%). Obniżono również ceny w m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,7%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%), napojów, odzieży (po 0,5%), artykułów spożywczych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, metali, mebli ( po 0,1%). Wzrosły natomiast ceny w produkcji m.in. wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2%), wyrobów tekstylnych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z metali, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń (po 0,3%), wyrobów tytoniowych (o 0,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,7%).

fot. mat. prasowe

Dynamika cen w 2018 r. (XII poprzedniego roku = 100)

Ceny w budownictwie w listopadzie 2018 r. w skali roku wzrosły we wszystkich rodzajach działalności.


W listopadzie 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,7% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost cen zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 2,8% oraz w przetwórstwie przemysłowym o 2,7% w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 16,1%. Podniesiono również ceny w produkcji m.in. skór i wyrobów skórzanych (o 6,8%), metali (o 5,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 4,2%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,1%), wyrobów tekstylnych (o 3,6%), wyrobów z metali (o 2,8%), napojów (o 2,3%), odzieży, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych (po 1,9%), mebli (o 1,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,7%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, maszyn i urządzeń (po 0,5%), urządzeń elektrycznych (o 0,3%), artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,9%). Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 1,9% w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 4,5% przy spadku cen w górnictwie rud metali o 5,3%. Wzrost cen odnotowano także w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami rekultywacja– o 1,6%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej


Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 r. były wyższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrosły ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%), budowy budynków i robót budowlanych specjalistycznych (po 0,3%).

W porównaniu z listopadem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3,4 % z tego ceny budowy budynków (o 3,9%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,4%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,9%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: