eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Baza noclegowa w Polsce 2017

Baza noclegowa w Polsce 2017

2018-04-13 13:36

Baza noclegowa w Polsce 2017

Hotel Bristol © corsair77 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące wykorzystania dostępnej na terenie kraju bazy noclegowej. Wynika z nich m.in., że w minionym roku odnotowano wzrost zarówno ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej (6,2%), jak i udzielonych noclegów (5,7%). Widoczny był również większy napływ turystów zza granicy (7,2%). Największą popularnością cieszyła się baza hotelowa w województwie zachodniopomorskim i małopolskim - na te dwa województwa przypadała prawie 1/3 wszystkich udzielonych noclegów.

Obiekty noclegowe według stanu na dzień 31 lipca 2017 r.


W lipcu 2017 r. sprawozdaniem zostało objętych 10 681 turystycznych obiektów noclegowych, na które składały się 4 064 obiekty hotelowe i 6 617 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele. Było ich 2 540, tj. o 3,1% więcej niż w 2016 r. (2 463). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe. Do grupy tej zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe – m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2017 r. było 1 030 takich obiektów, czyli o 2,5% więcej niż w 2016 r. (1 005).

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne.

Sprawozdanie według stanu w dniu 31 lipca 2017 r. złożyły 2 083 takie obiekty – wzrost o 4,4% (rok wcześniej było ich 1 996). Na drugiej pozycji pod względem liczby obiektów znalazły się ośrodki wczasowe (1 129), które odnotowały niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku (o 4,0%, 1 086 obiektów w 2016 r.).

Turyści w bazie noclegowej


W 2017 roku w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 32,0 mln turystów (o 1,9 mln więcej niż w 2016 r. – 30,1 mln). Spośród korzystających z obiektów hotelowych najwięcej osób – 20,9 mln zatrzymało się w hotelach (o 1,3 mln więcej niż w 2016 r. – 19,6 mln). Natomiast w pozostałych obiektach najwięcej osób skorzystało z obiektów typowo wakacyjnych, takich jak ośrodki wczasowe – 1,7 mln (1,6 mln w 2016 r.) i ośrodki szkoleniowo- wypoczynkowe – 1,1 mln (1,1 mln w 2016 r.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zakłady uzdrowiskowe – 0,8 mln turystów (0,8 mln w 2016 r.).

fot. mat. prasowe

Turyści w turystycznych obiektach noclegowych w 2016 r. i 2017 r.

W 2017 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 32,0 mln turystów.


Podobnie jak w latach poprzednich, także i w 2017 r. najwięcej noclegów udzielono w województwach: zachodniopomorskim (14,1 mln) oraz małopolskim (13,2 mln). Na te dwa województwa przypadała prawie 1/3 (podobnie jak w roku 2016) noclegów udzielonych w Polsce, a razem z następnymi w kolejności województwami: pomorskim (9,3 mln), mazowieckim (8,9 mln) i dolnośląskim (8,5 mln) było to 64,3% (w 2016 r. – 63,9%). Wzrost w stosunku do roku 2016 odnotowano w 14 województwach – największy w: podkarpackim (o 9,3%), kujawsko-pomorskim (9,2%), mazowieckim (9,1%) i lubelskim (9,0%), a najmniejszy w łódzkim (o 0,7%). Niewielki spadek wystąpił w województwach: warmińsko-mazurskim (o 3,3%) i lubuskim (1,9%). Na obszarach nadmorskich odnotowano wzrost liczby udzielonych noclegów o 5,6% i stanowiły one 24,2% ogółu dla całej Polski (tak samo jak w 2016 r.).

fot. mat. prasowe

Turyści w hotelach w 2016 r. i 2017 r.

Spośród 32,0 mln turystów 20,9 mln zatrzymało się w hotelach.


Udzielone noclegi


W turystycznych obiektach noclegowych w 2017 r. udzielono 83,9 mln noclegów, (o 5,7% więcej niż w 2016 r. – 79,4 mln), w tym turystom zagranicznym – 16,7 mln (o 7,2% więcej niż w roku poprzednim – 15,6 mln). Turyści zagraniczni jako miejsce swojego zakwaterowania najczęściej wybierali hotele – 12,1 mln noclegów (o 4,2% więcej niż 2016 r. – 11,6 mln).

Noclegi udzielone w lipcu i sierpniu 2017 r. stanowiły 29,3% wszystkich noclegów udzielonych w 2017 r., czyli o 0,7 p.proc. mniej niż w roku poprzednim.

fot. mat. prasowe

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w 2016 r. i 2017 r.

W 2017 r. udzielono 83,9 mln noclegów w turystycznych obiektach noclegowych.


Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym we wszystkim turystycznych obiektach noclegowych w całym 2017 r. wzrósł o 0,3 p.proc. do 19,9% w porównaniu do 2016 r. Niewielka zmiana, ale w przeciwnym kierunku wystąpiła w strukturze noclegów udzielonych w hotelach, gdzie wzrósł odsetek noclegów udzielonych turystom krajowym o 0,5 p.proc. do 69,4%. Turyści zagraniczni z kolei częściej niż w 2016 r. korzystali z pozostałych obiektów zakwaterowania turystycznego – o 1,3 p.proc. wzrósł ich udział w strukturze udzielonych noclegów w tego typu obiektach.

fot. mat. prasowe

Noclegi udzielone w hotelach w 2016 r. i 2017 r.

Noclegi udzielone w lipcu i sierpniu 2017 r. stanowiły 29,3% wszystkich noclegów udzielonych w 2017 r.

Porównanie danych za rok 2017 z rokiem 2016 ukazuje zwiększenie liczby udzielonych noclegów o 5,7%. W obiektach hotelowych zanotowano wzrost o 6,4%, a w pozostałej bazie noclegowej o 4,8%. Największy wzrost liczby udzielonych noclegów wystąpił w hostelach (o 23,4%), pokojach gościnnych (15,3%) i schroniskach (13,3%). Wysoki wzrost powyżej 10% wystąpił także w innych obiektach hotelowych. Natomiast największy spadek odnotowano w motelach – o 6,7%.

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych


W 2017 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych łącznie we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 39,3% (najwyższy wskaźnik odnotowano w lipcu – 52,1%). Najlepsze wyniki, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 77,5%. Najniższe wykorzystanie w tych obiektach obserwowano w styczniu 2017 r. (61,2%), czyli o 24,8 p.proc. mniej w porównaniu do sierpnia, kiedy to stopień wykorzystania miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych wyniósł 86,0%. W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2017 r. wyniósł 39,8%, czyli o 1,2 p.proc. więcej niż w 2016 r. Najwyższe wykorzystanie miejsc noclegowych w tego typu obiektach odnotowano w sierpniu – 52,3%, a najniższe w styczniu – 30,0%.

fot. mat. prasowe

Struktura noclegów udzielonych turystom krajowym i zagranicznym

Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wzrósł o 0,3 p.proc. do 19,9% w porównaniu do 2016 r.


Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych na obszarach nad-morskich w okresie wakacyjnym 2017 r. wyniósł – 66,1% w lipcu i 62,6% w sierpniu (w tym samym okresie roku poprzedniego odpowiednio 68,8% i 64,7%), podczas gdy średnio dla pozostałego obszaru kraju było to odpowiednio 47,0% i 46,3% (w lipcu i sierpniu 2016 r. – 46,2% i 46,6%).

Wynajęte pokoje i stopień ich wykorzystania w obiektach hotelowych


Od stycznia do końca grudnia 2017 roku w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 28,1 mln pokoi (o 5,4% więcej niż w 2016 r.), z czego 8,5 mln, tj. 30,2% turystom zagranicznym (o 4,2% więcej niż w 2016 r.). Najwięcej, bo aż 24,2 mln pokoi wynajęto w hotelach (o 5,1% więcej niż w 2016 r.), w tym 7,7 mln turystom zagranicznym (o 3,2% więcej niż w 2016 r.), co stanowiło 31,7% ogółu wynajętych pokoi. Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w ciągu całego 2017 r. wyniosło 48,9% (47,6% w 2016 r.). Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych zanotowano w sierpniu – 59,3%, a najniższy w styczniu 37,3%.

fot. mat. prasowe

Noclegi udzielone turystom krajowym i zagranicznym według grup obiektów

Turyści zagraniczni najchętniej nocowali w hotelach.


W grupie 10% (38) powiatów (łącznie z miastami na prawach powiatu), w których udzielono najwięcej noclegów (tabl. 3), tak jak w latach poprzednich, na pierwszych lokatach znalazły się kolejno: Warszawa (6,2 mln), Kraków (5,3 mln) oraz powiat kołobrzeski (4,6 mln), które łącznie koncentrowały 19,1% wszystkich noclegów udzielonych w 2017 r. (w 2016 r. 19,0%). Dla pierwszych sześciu powiatów kolejność ustalona w 2016 r. pozostała bez zmian, a pomimo niewielkich zmian w kolejności jest to grupa tych samych 38 powiatów, co w 2016 r. W górnej grupie decylowej obok największych miast do-minują powiaty położone nad morzem, w górach oraz powiaty z miejscowościami uzdrowiskowymi. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Lublinie (o 24,7%) i kolejno w powiatach: nowodworskim (13,5%), Gdańsku (13,3%), Bydgoszczy (12,9%), tatrzańskim (12,8%) oraz w Łodzi (10,3%).

fot. mat. prasowe

Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych w 2017 r.

Za 56,2% noclegów udzielonych w całym roku odpowiadały obiekty hotelowe.


Pod względem liczby udzielonych noclegów w odniesieniu do liczby ludności na pierwszych lokatach znalazły się powiaty: kołobrzeski (58 tys. noclegów na 1 tys. ludności), Świnoujście (48 tys. noclegów na 1 tys. ludności) oraz tatrzański (43 tys. na 1 tys. ludności). Warszawa, prowadząca pod względem liczby udzielonych noclegów, w odniesieniu do liczby ludności zajęła dopiero 39 pozycję wśród 380 powiatów i miast na prawach powiatu (prawie 4 tys. noclegów na 1 tys. ludności). Kraków uplasował się na 23 miejscu (7 tys. noclegów na 1 tys. ludności).

fot. mat. prasowe

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych według rodzaju obiektu w 2017 r.

10,4 mln noclegów udzieliły zakłady uzdrowiskowe.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: