eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Mikroprzedsiębiorstwa polskie w 2015 r.

Mikroprzedsiębiorstwa polskie w 2015 r.

2016-10-05 13:50

Mikroprzedsiębiorstwa polskie w 2015 r.

Mikroprzedsiębiorstwa polskie w 2015 r. © NAN - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny przyjrzał się najmniejszym firmom. Okazuje się, że liczba polskich mikroprzedsiębiorstw nieco wzrosła. W 2015 roku tego rodzaju działalność gospodarczą prowadziło o 4,3% więcej przedsiębiorstw niż w roku poprzednim. Zwiększyły się również ich przychody (+28,2%), a także ilość osób w nich zatrudnionych (+8,2%).

Przeczytaj także: Mikroprzedsiębiorstwa polskie w 2014 r.

W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (92,0%, tj. 1753,5 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 8,0% (151,5 tys. podmiotów). Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości, pomimo nieznacznego spadku w porównaniu do roku ubiegłego, stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (25,1%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6%). W ostatnich latach obserwowano spadek udziału podmiotów prowadzących działalność budowlaną - w 2015 roku odsetek ten wyniósł 12,3%.

W 2015 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 976,4 mld zł przychodów (co oznacza 10,4% wzrostu w skali roku). Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (41,9%), przy czym w stosunku do roku 2010 zaobserwowano spadek tego udziału o 3,2 p. proc. W tym samym okresie zmniejszył się również udział przedsiębiorstw budowlanych w generowaniu przychodów podmiotów najmniejszych – o 2 p. proc., do 10,1% w roku 2015.

Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot kształtowały się od 95,4 tys. zł (w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą działalność usługową) do 1733,9 tys. zł (w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa).

Przychody na jednego pracującego wyniosły 259,4 tys. zł (wobec 247,7 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1132,5 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (389,7 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (370,7 tys. zł), a najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (59,8 tys. zł).

fot. mat. prasowe

Przychody, wynik finansowy i liczba mikroprzedsiębiorstw w latach 2010-2015

Wynik finansowy w 2015 r. osiągnął poziom 124,9 mld zł i był o 15,1% wyższy niż w roku poprzednim.


W 2015 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób poniosły koszty w wysokości 851,5 mld zł, tj. o 9,8% wyższe niż rok wcześniej. Najwyższy udział w kosztach, analogicznie jak w przychodach, miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów (44,6%). Koszty w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosły 447,0 tys. zł.

Wskaźnik poziomu kosztów (udział ponoszonych przez mikroprzedsiębiorstwa kosztów w osiąganych przychodach) spadł w 2015 r. do 87,2% (wobec 87,7% w roku poprzednim).

fot. mat. prasowe

Struktura liczby przedsiębiorstw, pracujących oraz przychodów według rodzaju działalności w 2015 r.

Największe przychody wygenerowała branża handel i naprawa pojazdów samochodowych.


Najwyższy wskaźnik poziomu kosztów wykazały mikroprzedsiębiorstwa prowadzące następujące rodzaje działalności: obsługa rynku nieruchomości (97,7%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (95,0%) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych (92,9%), a jeden z najniższych – jednostki zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (70,2%).

W 2015 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 3764,2 tys. osób, tj. o 194,5 tys. (5,4%) więcej niż rok wcześniej. Dla 84,6% osób było to główne miejsce pracy. Najwięcej osób pracowało w jednostkach z sekcji: handel i naprawa pojazdów samochodowych (29,3%), budownictwo (12,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1%) oraz przemysł (11,1%). W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 3163,5 tys. osób (tj. 84,0% ogólnej liczby pracujących w badanej grupie podmiotów), a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 600,7 tys. osób (tj. 16,0%).

fot. mat. prasowe

Struktura przychodów według rodzajów działalności w 2015 r.

Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych.


W układzie terytorialnym najwięcej przedsiębiorstw w badanej grupie miało siedzibę na terenie województw: mazowieckiego (18,0% całej zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób), śląskiego (11,3%) i wielkopolskiego (10,2%), a najmniej w województwach: opolskim (2,1%) i podlaskim (2,4%). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób odnotowano w województwach: mazowieckim (64 przedsiębiorstwa na 1000 mieszkańców) oraz
wielkopolskim i zachodniopomorskim (po 56), a najmniejszą w województwach: podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 36 i 37 jednostek).

fot. mat. prasowe

Liczba mikroprzedsiębiorstw i pracujących na 1000 mieszkańców według województw w 2015 r.

Najwięcej badanych przedsiębiorstw mieściło się na terenie województwa mazowieckiego.


Zaobserwowano również zróżnicowanie w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego pracującego – od 208,2 tys. zł w województwie opolskim do 331,6 tys. zł w województwie mazowieckim. Najwyższe przychody na jeden podmiot osiągnęły przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób mające siedzibę na terenie województw: mazowieckiego (635,7 tys. zł) oraz małopolskiego (547,7 tys. zł) a najniższe w województwach: warmińsko-mazurskim (421,9 tys. zł) i opolskim (432,1 tys. zł).

W badanej grupie podmiotów najwięcej osób pracowało w przedsiębiorstwach mających siedzibę w województwie mazowieckim i śląskim (odpowiednio 17,5% i 11,9% łącznej liczby pracujących w badanych jednostkach). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba pracujących w najmniejszych podmiotach kształtowała się w przedziale od 71 osób (w województwie podkarpackim) do 123 (w województwie mazowieckim).

fot. mat. prasowe

Struktura liczby mikroprzedsiębiorstw, pracujących oraz przychodów według województw w 2015 r.

Najwyższe przychody na jeden podmiot osiągnęły przedsiębiorstwa z Mazowsza i Śląska.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r. ukształtowało się na poziomie 2397,4 zł (wobec 2256,6 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych wyniosło 2054,1 zł, a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 3391,0 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w jednostkach prowadzących działalność z zakresu informacja i komunikacja (3516,5 zł) oraz obsługa rynku nieruchomości (3091,1 zł), natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się leśnictwem i rybactwem (1976,8 zł) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (1982,0 zł).

fot. mat. prasowe

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r. ukształtowało się na poziomie 2397,4 zł.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób było najwyższe w województwach: mazowieckim (2874,3 zł) i dolnośląskim (2512,0 zł), a najniższe – w województwach: świętokrzyskim (2102,1 zł),
podkarpackim (2111,2 zł) oraz warmińsko-mazurskim (2160,8 zł).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: