eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Telepraca w Polsce 2005

Telepraca w Polsce 2005

2006-01-31 02:42

Zakończyły się badania ilościowe na temat telepracy prowadzone przez PBS na próbie 1000 przedsiębiorstw w ramach projektu "Telepraca. Ogólnopolski program szkoleń dla przedsiębiorców".

Przeczytaj także: Telepraca mało popularna

Telepraca to projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu państwa. Ma on zwiększyć wiedzę o telepracy i spopularyzować tę formę zatrudnienia wśród przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników. Celem projektu jest także pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu i zastosowaniu tego bardzo popularnego w innych krajach modelu pracy na odległość.

W ramach projektu Konsorcjum pod przewodnictwem Spółki DGA S.A., przeprowadziło badania ilościowe na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw z wybranych branż. Respondentami w badaniu były osoby odpowiedzialne za zarządzanie personelem w badanych przedsiębiorstwach. Badanie dotyczyło stosowania telepracy i potencjału jej wdrożenia w polskich firmach. Wyniki badań przedstawiają się następująco: telepracownicy stanowią w Polsce 1% wszystkich pracowników w badanych przedsiębiorstwach, natomiast 16% przebadanych przedsiębiorstw zadeklarowało stosowanie telepracy w różnej formie. Telepraca najczęściej stosowana jest w małych firmach (do 9 pracowników) - 13% przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników stosuje telepracę.

Branże, w których najczęściej stosowana jest telepraca to: działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (22% przedsiębiorstw), produkcja maszyn biurowych i komputerów (16%), produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (20%), pośrednictwo finansowe (19%) oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (16%). Perspektywy wdrożenia telepracy są obiecujące. 19% spośród wszystkich badanych firm rozważa wprowadzenie telepracy w najbliższej przyszłości.

Najbardziej popularnym miejscem pracy telepracownika jest jego miejsce zamieszkania. Telepracownicy są często delegowani przez macierzystą firmę do wykonywania pracy w siedzibie klienta. Centrala telepracy jest popularnym miejscem pracy telepracownika w Europie Zachodniej. W Polsce z centrali telepracy korzysta zaledwie 2% spośród przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników.

Projekt "Telepraca" adresowany jest do przedsiębiorstw, które potencjalnie mogą skorzystać z tej formy zatrudnienia oraz związanych z nią rozwiązań teleinformatycznych. Wdrożenie telepracy pozwoli na usprawnienie działań, zwiększenie efektywności pracy oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności w wielu dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa, między innymi w finansach, księgowości, informatyce, informacji i wielu innych.

Projekt ma na celu pomoc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możliwości zastosowania telepracy, identyfikacji stanowisk, które mogą być zastąpione przez telepracowników oraz dostarczenie informacji na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Projekt wychodzi naprzeciw polityce promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz zwiększa możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jak również sprzyja wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy terenami wiejskimi a miejskimi w dostępie do pracy.

Najczęściej wskazywanymi korzyściami z wprowadzenia telepracy, są: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej, możliwość zatrudnienia osób mieszkających w dużych odległościach od centrali firmy, spadek biurokracji, normy oceniania pracowników nakierowane na głównie na wyniki, oszczędność czasu pracowników poświęconego na dojazdy do pracy, a także możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców niedostępnych w tradycyjny sposób.

Projekt ma także charakter koncepcyjny i popularyzatorski. W jego ramach przygotowano już przegląd publikacji o telepracy oraz badanie 1000 przedsiębiorstw, spośród których została wyłoniona pilotażowa grupa 100 firm, posiadających największy potencjał do rozwoju tej formy zatrudnienia.

Najczęstszymi wadami stosowania telepracy są: koniecznośc wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych, zależność stosowania telepracy od awaryjności technologii informatycznych oraz możliwość utraty informacji lub jej przechwycenia przez osoby niepowołane wskutek ataków na serwer, wirusów, włamań do sieci i tym podobnych zjawisk. Również brak wsparcia, ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika oraz bariery komunikacyjne związane z brakiem form bezpośredniej komunikacji i koniecznością wykorzystywania do tego celu technologii teleinformatycznych oraz anonimowość i amorficzność telepracowników dla pracodawcy stanowią wady tego rozwiązania.

Realizacja projektu "Telepraca. Ogólnopolski program dla przedsiębiorców" rozpoczęła się w sierpniu 2005 roku i potrwa do marca 2007 r. Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie działania 2.3, mającego na celu rozwój konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.Przeczytaj także: Telepraca - etapy wdrażania Telepraca - etapy wdrażania

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: