eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Dotacje UE krok po kroku

Dotacje UE krok po kroku

2010-01-31 01:41

Decyzja instytucji o przyznaniu wsparcia z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych nie prowadzi do automatycznego wpływu dotacji i jest dopiero początkiem ścieżki jaką musi przejść przedsiębiorca, aby przyznane środki finansowe faktycznie wpłynęły na jego konto.

Przeczytaj także: Działania innowacyjne: jakie dotacje z UE?

Pierwsze formalności, które muszą zostać dopełnione przez przedsiębiorcę pojawiają się już na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie i obejmują konieczność skompletowania wymaganych dokumentów (m.in. odpis z KRS, zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego), a także przedłożenia szeregu dodatkowych oświadczeń. Dopełnienie niektórych formalności może wiązać się jednak z wystąpieniem trudności dla przedsiębiorcy i skutkować niemożnością przedłożenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie w wyznaczonym przez instytucję terminie.

Dokumentacja środowiskowa

Przedsiębiorcy często nie mają świadomości, iż jednym z wymogów podpisania umowy o dofinansowanie jest przedstawienie kompletnej dokumentacji poświadczającej prawidłowe przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Proces pozyskania niezbędnej dokumentacji środowiskowej, sprawdzenia jej zgodności z dyrektywami środowiskowymi oraz skompletowania na potrzeby weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest bardzo czasochłonny. Tym bardziej, iż w niektórych przypadkach pojawia się konieczność pozyskania dodatkowych oświadczeń organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko bądź nawet jej powtórzenia celem zapewnienia jej zgodności z dyrektywami środowiskowymi.

W rezultacie w wielu przypadkach możliwość realnego wykorzystania wsparcia finansowego w postaci zaliczki bądź refundacji już poniesionych wydatków opóźnia się w czasie w związku z niemożnością podpisania umowy o dofinansowanie. W rzeczywistości, aby być przygotowanym do podpisania umowy o dofinansowanie w terminie wskazanym przez instytucję, procedurę oceny oddziaływania na środowisko należałoby rozpocząć znacząco wcześniej przed opublikowaniem wyników konkursu i tym samym uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu. Powyższe oznacza, iż nawet przedsiębiorcy uzależniający decyzję o podjęciu inwestycji od otrzymania ewentualnego wsparcia powinni ubiegać się o pozwolenia na realizację inwestycji bez pewności czy dany projekt w ogóle będą realizować.

W efekcie przed rzeczywistym rozpoczęciem projektu przedsiębiorstwa są zmuszone podejmować dodatkowe prace i ponosić koszty związane z przygotowaniem raportu środowiskowego jak i opłat urzędowych. Powyższy wymóg dostarczenia dokumentacji środowiskowej na moment podpisania umowy o dofinansowanie wydaje się więc być sprzeczny z koniecznością spełnienia efektu zachęty przez dużych przedsiębiorców w przypadku uzależnienia przez nich decyzji o realizacji inwestycji w Polsce od otrzymania dotacji. Natomiast dla przedsiębiorców z sektora MŚP powyższy wymóg oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów bądź ryzyko, iż opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie i tym samym wypłaty środków może negatywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa i wymusić konieczność pozyskania dodatkowego finansowania na rynku, co wiąże się również z kolejnymi kosztami.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie każdy przedsiębiorca wnosi zabezpieczenie w formie weksla in blanco, natomiast w przypadku zaliczek powyżej 10 mln zł również dodatkowe zabezpieczenie na kwotę najwyższej transzy zaliczki w formie m.in. gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, poręczenia, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia rzeczy ruchomych. Forma dodatkowego zabezpieczenia może być negocjowana przez przedsiębiorcę, niestety tej możliwości zostali pozbawieni beneficjenci nie występujący o zaliczki powyżej 10 mln zł lub rozliczający projekt tylko w formie refundacji. W ich wypadku zabezpieczenie może zostać wniesione jedynie w formie weksla in blanco.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: