eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Polski leasing: finansowanie firm na dużym plusie

Polski leasing: finansowanie firm na dużym plusie

2022-02-16 09:03

Polski leasing: finansowanie firm na dużym plusie

2021 to bardzo dobry rok branży leasingowej © andranik123 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Pojawiły się najnowsze dane odnośnie polskiego rynku leasingu. Kolejna porcja informacji cyklicznie publikowanych przez ZPL dowodzi, że miniony rok leasingodawcy mogą zdecydowanie zaliczyć do udanych. Wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem wzrosła bowiem o blisko 31% rdr. Najwyraźniej zatem związane z pandemią pogorszenie wyników należy już do historii.

Przeczytaj także: Polski leasing: kiedy odrobi straty?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmieniała się sytuacja na rynku leasingu na przestrzeni 2021 roku?
  • Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?
  • Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2022 r.?


Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w 2021 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 88 mld zł. Jest to wynik wyższy o 30,7% niż przed rokiem i znacznie przekraczający oczekiwania leasingodawców. Firmy zrzeszone w ZPL koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, których wartość wyniosła 77,2 mld zł. Rzadziej zawierane są umowy pożyczki (10,8 mld zł w 2021 r.).

Jak zauważa Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu:
Wyniki sektora leasingowego w 2021 r. są bardzo dobre. Przy 88 mld zł nowego finansowania, możemy mówić o kolejnym rekordzie, mimo poważnych turbulencji, jakich doświadcza sektor motoryzacyjny.

W drugiej połowie 2021 r. mierzyliśmy się z ograniczoną dostępnością nowych samochodów, a eksperci wskazują, że taka sytuacja może utrzymać się w kolejnych miesiącach tego roku. Dlatego zakładamy i przyjmujemy ostrożny scenariusz rozwoju sektora leasingowego w 2022r. Przed branżą leasingową trudny rok, w którym wyniki firm leasingowych będą zależały od dostępności finansowanych aktywów.

W 2021 roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 44,6 %, w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 28,1%). Jak pokazuje najnowszy raport ZPL, w ciągu ostatniego roku zmieniła się struktura rynku. Zyskało finansowanie pojazdów ciężarowych +3,5 t., ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów (22% udział) kosztem pojazdów lekkich (pojazdy lekkie w 2020 miały 47,5% udział). Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,4 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości - poniżej 1%.

Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec 2021r. wyniosła 165,8 mld zł, co oznacza blisko 5 proc. wzrost r/r. Po raz pierwszy portfel aktywnych umów leasingowych w zakresie finansowana ruchomości był wyższy od salda kredytów udzielonych firmom przez banki (160,6 mld zł to portfel branży leasingowej w obszarze finansowania ruchomości, a 159 mld zł wyniosła wartość aktywnych kredytów).

Struktura portfela klientów firm leasingowych od dłuższego czasu pozostaje stabilna:
  • Odbiorcami usług leasingowych są głównie mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,7% w strukturze klientów.
  • Największą (54,1%) grupą klientów są mikro firmy (klienci o obrotach do 5 mln zł).
  • Klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł stanowią 19,6%.
  • 25,4 proc. udział w strukturze mają firmy o obrotach powyżej 20 mln zł, natomiast transakcje zawierane z klientami indywidualnymi mają 0,7 proc. udział w rynku.

Trendy w grupach

Pojazdy lekkie (samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony)


Rok 2021 upłynął pod znakiem ograniczonej podaży na rynku nowych samochodów, która miała swoje źródło w problemach z dostawami półprzewodników. Puste place i wielomiesięczne okresy oczekiwania spowodowały, że w drugiej połowie roku miesięczna sprzedaż nowych aut zaczęła spadać. Podczas pandemii producenci półprzewodników przestawili się na dostawy dla branż o rosnącym popycie, po tym jak gwałtownie zmalało zapotrzebowanie na półprzewodniki w sektorze motoryzacyjnym, co w efekcie wpłynęło na ograniczenie produkcji samochodów w fabrykach w USA i Europie. Finalnie rynek motoryzacyjny odnotował zaledwie 6,7% wzrostu rejestracji nowych samochodów w porównaniu z pandemicznym rokiem 2020.

Mimo tych niesprzyjających czynników branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 39,2 mld zł, co oznacza wynik o 22,9 % wyższy niż przed rokiem. Oba typy pojazdów tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t., odnotowały wysokie dynamiki (odpowiednio 23% r/r i 22,6% r/r).

Wpływ na wyniki branży w obszarze finansowania samochodów miało otoczenie gospodarcze, które w ubiegłym roku było czynnikiem mocno wspierającym rozwój finansowania pojazdów osobowych oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Gospodarka Polski urosła w 2021 roku o 5,7%, a głównym czynnikiem rozwoju były wydatki konsumpcyjne z dynamiką na poziomie 6,2%. Solidnemu odbiciu konsumpcji sprzyjała stabilna sytuacja na rynku pracy.

Zielone aktywa


Leasingodawcy podążają za trendami, oferując finansowanie „zielonych aktywów”. Jak pokazują analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2021r. firmy leasingowe CFM i RAC sfinansowały łącznie 8 194 pojazdów elektrycznych (BEV + PHEV), co oznacza wzrost o 130% r/r. Jak widać był to segment, który mimo problemów podażowych wykazał się dużą dynamiką. W ciągu ostatniego roku do 59,3% wzrósł udział leasingodawców w rejestracjach elektryków wśród nabywców instytucjonalnych.

Czynnikiem, który będzie miał znaczący wpływ na popyt na samochody z napędem elektrycznym będzie realizacja programu „Mój elektryk”, czyli programu dopłat do samochodów elektrycznych. Już dziś 12 firm leasingowych i CFM wspiera realizację tego programu.

Maszyny i inne urządzenia:


W 2021 roku na koniunkturę w sektorze przedsiębiorstw w głównej mierze wpływała wysoka płynność firm oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych. Istotnym czynnikiem zaburzającym funkcjonowanie firm z większości branż były zakłócenia w łańcuchach dostaw. Największe obawy przedsiębiorstw budziły wzrosty cen i kosztów, najbardziej dotkliwe od czasów transformacji. W największym stopniu odczuwały je firmy działające w przemyśle, budownictwie i w transporcie, a w najmniejszym – w usługach.

fot. mat. prasowe

Łącznie sfinansowane aktywa

Wartość finansowania okazała się o 30% wyższa aniżeli rok wcześniej.


W/w czynniki miały duży wpływ na finansowanie maszyn i urządzeń w 2021 w spółkach leasingowych. Segment ten charakteryzował się dynamicznym rozwojem i pozwolił na sfinansowanie maszyn i urządzeń o łącznej wartości 24,7 mld zł przy 26% dynamice r/r.

Najwyższe dynamiki branża leasingowa osiągnęła w finansowaniu maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+35,5%), maszyn budowlanych (+32%), a także maszyn dla sektora spożywczego (27,7%) i rolnictwa (+18,3%).
Analizując sytuacje w sektorze agro nie można pominąć rekordowej sprzedaży i wysokiego poziomu rejestracji nowych ciągników rolniczych (43% wzrost w rejestracjach r/r, a ich liczba przekroczyła 14 tys. sztuk). Polscy producenci, importerzy i dystrybutorzy poprzez odpowiednie zarządzanie zamówieniami poradzili sobie z tymi wyzwaniami lepiej niż firmy w Europie Zachodniej, gdzie rynki nie odnotowały aż tak wysokich wzrostów.

Tak dobre wyniki sprzedaży maszyn przełożyły się na wyniki firm leasingowych, które sfinansowały maszyny rolnicze o wartości 6,4 mld zł, czyli 18,3% więcej r/r– powiedział Tomasz Sudaj, Prezes Związku Polskiego Leasingu.

Zielone aktywa


W zasięgu działania leasingodawców znalazła się także branża OZE (fotowoltaika). Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że na koniec roku moc zainstalowana w PV w Polsce może przekroczyć 7 GW - na koniec września 6,3 GW - wzrost o 100% r/r. Firmy leasingowe w 2021 r. sfinansowały 6279 instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości 662,5 mln zł. Jest to informacja ZPL na temat części rynku.

fot. mat. prasowe

Struktura klientów firm leasingowych 2021

Odbiorcami usług leasingowych są głównie mikro i małe firmy


Pojazdy ciężarowe


Rynek pojazdów ciężarowych w Polsce ma jedną z największych dynamik w Europie. Pod kątem wielkości sprzedaży jest już trzecim rynkiem, a wyniki spółek leasingowych są mocno powiązane z wynikami rejestracji pojazdów.

2021 r. był rekordowy dla finansowania pojazdów ciężarowych przez leasingodawców. W tym segmencie rynku, gdzie ZPL uwzględnił takie aktywa jak: pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t., ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy, dodatnie dynamiki były widoczne we wszystkich grupach produktów, za wyjątkiem autobusów. Skumulowane dane ZPL na koniec 2021r. pokazują, że branża leasingowa podpisała nowe kontrakty o łącznej wartości 19,4 mld zł, przy dynamice segmentu pojazdów ciężarowych na poziomie +63,3% r/r.

Zielone aktywa


Pojazdy nisko i zero emisyjne znajdują coraz większe zainteresowanie zarówno wśród użytkowników, ale również wśród firm zlecających przewozy transportowe, zalecając przejście na ekologiczne rozwiązania. Firmy leasingowe dostosowują się do potrzeb rynku i oferują możliwość finansowania tego typu pojazdów. Badanie przeprowadzone przez ZPL pokazuje, że firmy leasingowe w 2021 r. sfinansowały 833 pojazdy ciężkie (m.in. ciągniki siodłowe, autobusy) zasilane gazem (LNG/ CNG) oraz energią elektryczną, o łącznej wartości 672,1 mln zł (dane ZPL na temat części rynku leasingu).

Mówiąc o bieżącej sytuacji na rynku transportowym Tomasz Sudaj, Prezes ZPL, zauważył, że branża nie spodziewa się utrzymania wzrostów z 2021 roku.
Na rynek transportowy będą miały wpływ turbulencje w zakresie dostaw czy istotny wzrost cen pojazdów. Szacujemy, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy tabor samochodowy w cenach fabrycznych (EUR) podrożał o ok 15-20%, bez uwzględnienia wpływu na ostateczne koszty zakupu istotnie wyższego kursu EUR niż w ostatnich latach. Do tego dochodzą ograniczone możliwości w zakresie podaży nowych pojazdów, a także wejście w życie (w lutym 2022r.) zmian wynikających z pakietu mobilności, co przełoży się na wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców i ograniczenie kabotażu.

Kolejnym czynnikiem, który może mieć znacznie jest zwiększenie obciążeń fiskalnych firm transportowych wynikających z przepisów Nowego Ładu. Wielu mniejszych przewoźników i kierowców świadczy usługi na rzecz większych firm przewozowych na zasadach B2B w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych.

Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?


Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia w I kwartale 2022 roku, nawet wyższego niż miało to miejsce w poprzednim kwartale. Prognozują również dalsze pogorszenie jakości portfela, jednak w mniejszej skali niż w IV kwartale 2021.

Z drugiej strony firmy zapowiadają znaczne ograniczenie aktywności sprzedażowej z początkiem 2022 roku. Zarówno oceny dla prognozowanej liczby wpływających wniosków, jak i wartości zawartych umów są formułowane na wyraźnie niższym poziomie niż miało to miejsce dla IV kwartału 2021.

Badane firmy w zróżnicowany sposób oceniają możliwości wzrostu poziomu finansowania dla poszczególnych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów lekkich oraz dla finansowania maszyn i IT. Natomiast zdecydowanie mniej pozytywne perspektywy dla dalszego rozwoju rysują się dla finansowania transportu ciężkiego oraz sektora nieruchomości.

Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2022r.?


W 2022 branży leasingowej na poziomie 10,3% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W bieżącym roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości 97 mld zł.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: