eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Aktywność ekonomiczna ludności I kw. 2019

Aktywność ekonomiczna ludności I kw. 2019

2019-06-04 12:34

Aktywność ekonomiczna ludności I kw. 2019

Pracownicy © Kurhan - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Ponad 16,94 miliona - tyle wyniosła w I kwartale bieżącego roku liczba ludności aktywnej zawodowo, z czego 16,27 miliona stanowili pracujący, a pozostałą część osoby bezrobotne. Aktywni zawodowo stanowili 55,9% ludności w wieku powyżej 15 lat, co względem minionego kwartału oznacza spadek o 0,2 p. proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny w najnowszym opracowaniu dotyczącym aktywności ekonomicznej Polaków.

Przeczytaj także: Aktywność ekonomiczna ludności IV kw. 2018

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL


Jak wynika z danych GUS, w I kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 16940 tys. osób, z tego 16274 tys. to pracujący i 666 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13365 tys. Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do IV kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. Liczba osób biernych zawodowo wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast spadła w skali roku. Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W I kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadały 862 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w IV kwartale 2018 r. i w I kwartale 2018 r. odpowiednio 853 i 864 osoby).

fot. mat. prasowe

Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej

Liczba osób niepracujących przypadająca na 1000 osób pracujących wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału.


Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W I kwartale 2019 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16274 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Spadek liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących zmniejszyła się wśród kobiet, zaś minimalnie wzrosła wśród mężczyzn. Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w I kwartale 2019 r. ich udział wyniósł 55,3%. Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania (największy – po 0,4 p. proc. odnotowano wśród populacji kobiet oraz wśród mieszkańców miast). W skali roku wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. Nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,2% wobec 45,9% dla kobiet).

fot. mat. prasowe

Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej według płci

Wskaźnik zatrudnienia jest wyraźnie wyższy w populacji mężczyzn niż wśród kobiet.


Bezrobotni według BAEL


W I kwartale 2019 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 666 tys. i zwiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Zaobserwowany w okresie kwartału wzrost liczby bezrobotnych wystąpił niezależnie od miejsca zamieszkania, natomiast analizując tę populację według płci wśród mężczyzn odnotowano spadek, a wśród kobiet wzrost. Ograniczenie bezrobocia w okresie roku wystąpiło prawie we wszystkich analizowanych grupach, wzrost odnotowano tylko wśród kobiet. Stopa bezrobocia pozostała praktycznie na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Począwszy od 2016 r. obserwowano zmniejszenie zróżnicowania natężenia bezrobocia według płci. Natomiast w I kw. 2019 r. było ono większe, gdyż w populacji kobiet stopa bezrobocia ukształtowała się na znacznie wyższym poziomie niż wśród mężczyzn (odpowiednio 4,6% oraz 3,4%).

fot. mat. prasowe

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci

Stopa bezrobocia według BAEL była niższa w populacji mężczyzn niż kobiet.


Bezrobocie rejestrowane


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu marca 2019 r. 984,7 tys. (w tym 541,5 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej w końcu IV kwartału 2018 r. o 15,9 tys. (tj. o 1,6%) oraz niższa o 107,4 tys. (tj. o 9,8%) w porównaniu z marcem 2018 roku.

W I kwartale 2019 r. w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 17,0 tys. (tj. 4,0%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet spadła o 1,2 tys. (tj. 0,2%). W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. zmniejszyła się zbiorowość zarówno bezrobotnych mężczyzn, jak i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy, odpowiednio o: 57,8 tys. (tj. o 11,5%) oraz o 49,7 tys. (tj. o 8,4%).

fot. mat. prasowe

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego

W urzędach pracy w I kwartale 2019 r. zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż w IV kwartale 2018 r., jednocześnie mniej bezrobotnych skreślono z ewidencji urzędów pracy.


Osoby bierne zawodowo


W I kwartale 2019 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13365 tys. i ukształtowała się na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w stosunku do sytuacji sprzed roku zmniejszyła się o 0,3%.

Wzrost liczebności tej grupy w skali kwartału wystąpił wśród mężczyzn (o 1,1%), natomiast wśród kobiet odnotowano spadek (o 0,5%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania to wzrost (o 0,3%) wystąpił wśród mieszkańców miast, natomiast spadek (o 0,2%) odnotowano na wsi. Zaobserwowany w skali roku spadek biernych zawodowo wystąpił niezależnie od płci, natomiast biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wystąpił on wśród mieszkańców miast, zaś na wsi odnotowano wzrost tej populacji. Nadal kobiety stanowią większość zbiorowości biernych zawodowo (61,5%).

fot. mat. prasowe

Odsetek biernych zawodowo

Kobiety nadal stanowią większość populacji biernych zawodowo


Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (54,6%), a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (16,4%). Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki rodzinne (31,9%), choroba, niepełnosprawność (25,0%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,4%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: