eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › SIWZ
 • Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  08:43 19.10.2018 PORADA

  Witam, chciałabym zapytać czy gmina jako zamawiający może umieścić zamówienie publiczne sektorowe jako zapytanie ofertowe? Kwota zamówienia, o której mówimy to około 1 300 000 zł. W SIWZ-ie zażyczyli sobie 2% zabezpieczenia należytego wykonania umowy od ceny oferowanej, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamówienia publiczne, postępowanie przetargowe
 • Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  14:51 05.10.2018 PORADA

  Zamawiający w SIWZ umieścił następującą klauzulę: „Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  11:39 04.01.2018 PORADA

  Pytanie dotyczy wadium. Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty. Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US ... WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, przetarg, wadium, zatrzymanie wadium
 • Klauzule społeczne w przetargach wreszcie stają się normą

  Klauzule społeczne w przetargach wreszcie stają się normą

  10:42 18.09.2017

  ... – faktycznego stanu zatrudniania pracowników przez wykonawców i podwykonawców posiada Państwowa Inspekcja Pracy. Warto pamiętać, że w celu poprawnego konstruowania przetargów i tworzenia zapisów SIWZ można korzystać z przykładów znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/. FPP we współpracy z Urzędem ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, klauzule społeczne, zamówienia publiczne, przetargi publiczne
 • Zamówienia publiczne: konstrukcja SIWZ

  Zamówienia publiczne: konstrukcja SIWZ

  09:16 21.10.2016

  ... wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pozostał w swojej konstrukcji niezmieniony. SIWZ musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamawiającego oraz ocenę prawidłowości dokonanej przez niego czynności związanej z wyborem trybu, w którym prowadzone jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, SIWZ, wniosek SIWZ, udzielenie zamówienia publicznego
 • SIWZ: zgoda na poprawienie innej omyłki

  SIWZ: zgoda na poprawienie innej omyłki

  12:10 08.08.2016

  ... możliwie najkorzystniejszej oferty. Podobnie jak zamawiający jest uprawniony do zmiany treści SIWZ, m.in. ze względu na występujące w niej błędy, tak wykonawca ma prawo ... poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, a następnie niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wnoszenie wadium

  Wnoszenie wadium

  13:38 16.02.2016 PORADA

  Zamawiający zapisał w SIWZ, że wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniach... Czy jeśli w SIWZ nie jest wprost napisane, że wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach, wyklucza to możliwość ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, SIWZ, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  11:48 25.09.2015 PORADA

  Dzień dobry, proszę o udzielenie pomocy dotyczącej obecnie prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu komputerowego. Zamawiający zażądał w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - opisu oferowanego sprzętu w postaci ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Zamówienia publiczne: ABC pytań do SIWZ

  Zamówienia publiczne: ABC pytań do SIWZ

  11:20 25.02.2015

  ... umowy, czy konkretnego załącznika), a także konkretyzować, który element budzi wątpliwości. Przykład: Pytanie nr 1 (dotyczy rozdziału X pkt 1 lit. a) SIWZ). Zgodnie z rozdziałem X pkt 1 lit. a) SIWZ Zamawiający wymaga (…). Mając to na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie (…). Dodatkowo, wykonawcy powinni pamiętać, że dobrze sformułowane ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, wniosek SIWZ, zamówienia publiczne, przetargi
 • Czy można uzupełnić oświadczenie woli?

  Czy można uzupełnić oświadczenie woli?

  10:48 12.07.2014 PORADA

  Witam, w przetargu nieograniczonym na usługi, za ofertą cenową, która była podpisana, było zamieszczone oświadczenie woli, którego przez nieuwagę nie dołączyłam. Oferta została odrzucona. Moje pytanie brzmi, czy można uzupełnić ofertę o oświadczenie woli, czy słusznie mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, SIWZ
 • Brak polisy OC w ofercie

  Brak polisy OC w ofercie

  07:46 05.03.2013 PORADA

  Czy Wykonawca, który złożył ofertę przetargową bez wymaganej przez SIWZ polisy OC, zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentu czy zostanie odrzucony z przetargu? WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, udział w przetargu, postępowanie przetargowe, SIWZ


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: