eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja spółki
 • Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  11:31 27.06.2022

  ... z urzędu przez sąd. Likwidacja spółki handlowej W przypadku rozwiązania spółki, w tym również z powodu wystąpienia z niej wspólnika, należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Rozwiązanie spółki następuje wskutek: wystąpienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki (np. osiągnięcie ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka handlowa, spółki handlowe, spółki kapitałowe
 • Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

  Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

  13:54 20.10.2021

  ... art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy reguluje wyłącznie skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną. Natomiast zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej nie oznacza wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika środków pieniężnych lub przekazanie części ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

  Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

  09:23 07.08.2021

  Likwidacja spółki kapitałowej jest bardzo formalnym procesem uregulowanym przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych. Rozwiązanie ma miejsce po przeprowadzonej likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Podział pozostałego po likwidacji majątku spółki musi nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwania wierzycieli. ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podział majątku likwidowanej spółki jawnej z podatkiem dochodowym

  Podział majątku likwidowanej spółki jawnej z podatkiem dochodowym

  12:35 24.05.2021

  ... spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki oraz; nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

  Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

  12:29 17.05.2021

  ... . b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: likwidacji takiej spółki, wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Definicja przedsiębiorstwa

  Definicja przedsiębiorstwa

  21:40 10.12.2020 PORADA

  Chcielibyśmy rozwiązać 2-osobową spółkę cywilną i dokonać zbycia przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników. I tu pytanie, czy możemy podciągnąć nasz stan posiadania pod definicję przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa? W posiadaniu spółki znajduje się ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, likwidacja spółki, sprzedaż części przedsiębiorstwa, przejęcie spółki
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: spłata udziałów w podatku dochodowym

  Wystąpienie ze spółki jawnej: spłata udziałów w podatku dochodowym

  13:37 07.07.2020

  ... Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, w której przysługuje mu udział w zyskach i stratach w proporcji określonej w umowie spółki jawnej jako 1/3 (jedna trzecia). Spółka ta powstała z przekształcenia spółki cywilnej. W trakcie funkcjonowania spółki jawnej wspólnicy wnieśli do niej wkład niepieniężny ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  00:20 17.05.2020

  ... wartości zbywczej. Złożenie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz innych dokumentów do sądu rejestrowego Jak już wyżej wskazano, należy złożyć uchwałę do sądu rejestrowego. Należy ją złożyć jako załącznik przy formularzu KRS-Z61: Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE. Do tego formularza ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka z o.o., likwidacja działalności, działalność gospodarcza
 • Wystąpienie ze spółki cywilnej i jej likwidacja w podatku dochodowym

  Wystąpienie ze spółki cywilnej i jej likwidacja w podatku dochodowym

  10:22 13.03.2020

  ... rozliczenia nie powinny rodzić szczególnych problemów związanych z tą formą współpracy – istotniejsze jest natomiast jej zakończenie. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki Jeżeli umowa spółki została zawarta przez wspólników na czas nieokreślony, wspólnik ma prawo w dowolnym momencie, z zachowaniem właściwego terminu, wypowiedzieć swój udział ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia a ciąża

  Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia a ciąża

  11:51 18.09.2019 PORADA

  Witam, w tym miesiącu otrzymałam wypowiedzenie umowy w związku z likwidacją spółki. Okres wypowiedzenie został skrócony z 3 miesięcy do 1 - za pozostałe dwa przewiduje odszkodowanie. Obecnie jestem w 8 miesiącu ciąży, ale jestem wciąż aktywna zawodowo, nie przybywam na zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, prawo do odszkodowania, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, skrócony okres wypowiedzenia
 • Ogłoszenie likwidacji spółki i wezwanie wierzycieli przed jej wykreśleniem z rejestru

  Ogłoszenie likwidacji spółki i wezwanie wierzycieli przed jej wykreśleniem z rejestru

  00:40 08.07.2019

  ... . Nawet jeśli na jego końcu sąd dokona wykreślenia spółki, a postanowienie w tej sprawie się uprawomocni, spełnione muszą zostać jeszcze obowiązki zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym, a także w zakładzie ubezpieczeń społecznych, jeśli spółka była płatnikiem składek. Likwidacja spółki oznacza utratę przez skarb państwa jednego ze źródeł ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, wykreślenie spółki z rejestru
 • Jak rozliczyć przychód?

  Jak rozliczyć przychód?

  12:23 29.04.2019 PORADA

  Spółka komandytowa została zlikwidowana 31.12.2017 roku. Na mocy aktu notarialnego otrzymaliśmy pieniądze ze zlikwidowanej spółki. W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, likwidacja spółki, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Podatek dochodowy przy spłacie długów spółki jawnej

  Podatek dochodowy przy spłacie długów spółki jawnej

  12:33 18.04.2019 PORADA

  Witam, byłem wspólnikiem (50%) w spółce jawnej do 2012 roku wraz z dwoma wspólnikami (25% i 25%). Postanowiłem wyjść ze spółki ze względu na narastające długi oraz brak chęci współpracy ze strony wspólników. W 2016 roku działalność spółki została zawieszona i rozpoczął ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik spółki, wyjście ze spółki, spółka jawna, likwidacja spółki
 • Wspólnik spółki osobowej: sądy mówią nie, a fiskus i tak chce podatek

  Wspólnik spółki osobowej: sądy mówią nie, a fiskus i tak chce podatek

  13:46 28.02.2019

  ... , że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Likwidacja spółki a podatek od nieruchomości

  Likwidacja spółki a podatek od nieruchomości

  11:47 11.01.2019 PORADA

  Spółka w likwidacji nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi żadnej działalności. Majątek zrujnowany. Brak środków finansowych. Czy musi płacić podatek od nieruchomości? Jeśli tak, to z czego i w jakiej wysokości? Nie można wyrejestrować z KRS, powieważ wierzyciele hipoteczni się ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, likwidacja spółki, obowiązek podatkowy, wysokość podatku
 • Aport przedsiębiorstwa

  Aport przedsiębiorstwa

  21:58 04.01.2019 PORADA

  Czy spółkę z o.o. która ma kilku udziałowców można wnieść aportem do innej spółki z o.o. lub S.A.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., aport, wniesienie aportu, udziały w spółce
 • Likwidacja spółki, pracownica na urlopie macierzyńskim a zaległe urlopy

  Likwidacja spółki, pracownica na urlopie macierzyńskim a zaległe urlopy

  19:35 28.09.2018 PORADA

  Od marca 2016 jestetem na L4, urodziła w sierpniu 2016 i przebywałam na urlopie macierzyńskimm (w tym czasie zaszłam w drugą ciąże). Z końcen urlpu macierzyńskiego przedłożyłam L4. Urodziłam w  styczniu 2018. We wrzesniu 2018 otrzymałam wypowiedzenie z art. 274 $ 1 k.s.h. z ... WIĘCEJ

  Tematy: urodzenie dziecka, urlop macierzyński, z macierzyńskiego na L4, L4 w ciąży
 • Czy będę otrzymywała zasiłek macierzyński w przypadku zatrudniona w dwóch firmach?

  Czy będę otrzymywała zasiłek macierzyński w przypadku zatrudniona w dwóch firmach?

  22:53 16.06.2018 PORADA

  Szanowni Państwo, jestem zatrudniona w dwóch firmach A i B. W firmie A mam umowę o pracę na czas określony do dnia 30.09.2018, natomiast w firmie B mam umowę na czas nieokreślony, ale ze względu na likwidację firmy (sp. z o.o.) otrzymałam wypowiedzenie w trakcie przebywania na zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, prawo do zasiłku macierzyńskiego, dwie umowy o pracę
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  12:37 07.06.2018 PORADA

  Spółka z o.o. jest w likwidacji od 2004 r. Na nieruchomościach spółki prowadzona była egzekucja. W przeprowadzonych licytacjach sprzedano część majątku - uzyskana kwota pokryła w niewielkiej części zobowiązania wobec hipoteczników. Na pozostałą część majątku nie znaleziono ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., likwidacja spółki, egzekucja komornicza, komornik sądowy
 • Zamknięcie spółki z o.o.

  Zamknięcie spółki z o.o.

  12:07 08.02.2018 PORADA

  Witam, Jestem prezesem spółki z o.o., ktorą chcę zamknąć. Już zaprzestała działalności. Nie ma zaległości pomimo 32 000 zł pożycznych przeze mnie. W tej chwili zotało 3000 zł na koncie, które sobie przeleję jako zwrot pożyczki i zostanie 0 zł na koncie. Chciałem wiedzieć co ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie spółki, spółka z o.o., prezes spółki, pożyczka

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: