eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce III 2019

Produkcja w Polsce III 2019

2019-04-18 12:32

Produkcja w Polsce III 2019

Produkcja © Константин Заховаев - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Główny Urząd Statystyczny opublikował marcowe dane odnośnie produkcji w Polsce. Wynika z nich, że w porównaniu z trzecim miesiącem 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym. Delikatny wzrost w ujęciu rocznym odnotowały również ceny produkcji.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce II 2019

PRZEMYSŁ


Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w marcu br. o 5,6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,6%) i o 9,8% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lutym br. W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 37,4%, urządzeń elektrycznych – o 15,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – po 9,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,5%, wyrobów z metali – o 9,0%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 12,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,0%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

W marcu 2019 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku odnotowano w 28 działach przemysłu.


W większości głównych grupowań przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 9,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 7,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,0% a konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,3%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Taki sam wzrost cen odnotowano zarówno w przetwórstwie przemysłowym jak i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja były wyższe o 0,1%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,5%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji: artykułów spożywczych, odzieży, urządzeń elektrycznych (po 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, pozostałego sprzętu trans-portowego (po 0,2%), skór i wyrobów skórzanych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%).

fot. mat. prasowe

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2017-2019

W marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny w sekcjach przemysłu z wyjątkiem cen w górnictwie i wydobywaniu, które spadły o 0,7%. W skali roku natomiast wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach.

Ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz produkcji mebli ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji: wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z metali (po 0,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,3%), napojów, wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych, papieru i wyrobów z papieru, wyrobów farmaceutycznych, metali (po 0,4%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu spadły o 0,7% w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,1% a w górnictwie rud metali o 0,6%.

W marcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,5% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach. Najbardziej podniesiono ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,7%. Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 4,0%, w tym w górnictwie rud metali - o 4,9% a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,9%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja zwiększyły się o 2,3%. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 2,2%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 14,7%). Wzrost cen odnotowano także w produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 7,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 5,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,6%), wyrobów tekstylnych (o 3,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 2,6%), wyrobów tytoniowych (o 2,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,0%), odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów z metali (po 1,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych (po 1,5%), mebli (o 1,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,3%), artykułów spożywczych (o 0,9%), maszyn i urządzeń (o 0,8%), metali (o 0,7%), urządzeń elektrycznych (o 0,5%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,3%), napojów (o 0,2%). Spadły natomiast ceny w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%).

PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA


Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była wyższa w marcu br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 10,8% oraz z lutym br. o 27,2% (przed rokiem wzrosty - odpowiednio o 16,1% i 32,1%). W okresie styczeń-marzec 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 9,4% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 26,1%.

W stosunku do marca ub. roku wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (27,1%) oraz w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne (10,7%), natomiast spadek – w jednostkach zajmujących się budową budynków (2,6%).

W porównaniu z lutym br. wzrost wartości zrealizowanych robót zaobserwowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 54,2%, wykonujących roboty specjalistyczne – o 20,6%, a w jednostkach zajmujących się budową budynków – o 10,7%.

W okresie styczeń-marzec br. największy wzrost (19,0%) wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem dzialalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (6,7%) oraz budową budynków (3,9%).

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w marcu 2019 r. była wyższa o 13,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (rok temu wzrost o 17,7%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 6,6% (przed rokiem o 13,1%).
W okresie styczeń-marzec br. wzrost wartości robót inwestycyjnych w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 9,1%, zaś remontowych 10,0% (wobec analogicznych wzrostów o 28,6% i 21,5% w 2018 r.).

fot. mat. prasowe

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe) - przeciętna miesięczna

Utrzymuje się wzrost produkcji budowlano-montażowej


Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 100,6.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 12,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,5% niższym w porównaniu z lutym bieżącego roku.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 r.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków o 0,3%.

fot. mat. prasowe

Ceny produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2019

Ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,3% w porównaniu z ubiegłym miesiącem.


Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych zwiększyły się po 0,2%.

W porównaniu z marcem 2018 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 4,3%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,5%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 3,1%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: