eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne: zalecana koncyliacja w Prokuratorii Generalnej

  Zamówienia publiczne: zalecana koncyliacja w Prokuratorii Generalnej

  11:59 12.01.2023

  ... oferty, skokami cen materiałów, paliwa czy energii. Ma to szczególne znaczenie dla umów, których realizacja jest poważnie zagrożona, głównie dużych zamówień publicznych – tłumaczy mecenas Adam Świecki z kancelarii Świecki i dodaje, że z możliwość przeprowadzenia koncyliacji powinien skorzystać każdy zamawiający i wykonawca, którym zależy na szybkim ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, wynagrodzenie podwykonawcy
 • Tarcza Prawna. Jakie zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  Tarcza Prawna. Jakie zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  00:30 15.11.2022

  ... zmiany do ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych w umowach, jak również zmiany umów, które nie wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana jest spowodowana okolicznościami. Przedmiotowe zmiany nie objęły jednak zamówień będących w trakcie realizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: Tarcza Prawna, Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: zmiana wynagrodzenia umownego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen?

  Zamówienia publiczne: zmiana wynagrodzenia umownego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen?

  00:35 19.08.2022

  ... wykonawców realizujących umowy zawartych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Sytuacja ta stawia w niekorzystnej sytuacji obie strony umowy, niemniej w szczególnie trudnej pozycji znaleźli się wykonawcy. Ci, którzy zawarli umowy na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy „prawo zamówień publicznych” lub zawarli umowy już na gruncie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, wynagrodzenie umowne, Prawo zamówień publicznych, umowa o zamówienie publiczne
 • Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  13:47 08.12.2020

  Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) zgodnie z planem powinna wejść w życie od 1 stycznia. Tymczasem wiele samorządów czy miast w ostatnich dniach apelowało o wydłużenie vacatio legis. Dyskusja na temat późniejszego wprowadzenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych to najczęściej efekt braku rozporządzeń wykonawczych do ustawy, oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, ustawa Prawo zamówień publicznych, przetargi
 • Tarcza antykryzysowa 4.0: zmiany w zamówieniach publicznych

  Tarcza antykryzysowa 4.0: zmiany w zamówieniach publicznych

  13:16 05.05.2020

  ... wcześniej przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Do tej pory jednak rozwiązania te nie były stosowane często. Tarcza antykryzysowa 4.0 ma wprowadzić obowiązek ich stosowania przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Może to przyczynić się do zwiększenia płynności rynku zamówień publicznych – mówi Mikołaj Zdyb ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, tarcza antykryzysowa
 • Ocena ofert - uzupełnianie dokumentacji z art. 26 ust. 3. Kiedy?

  Ocena ofert - uzupełnianie dokumentacji z art. 26 ust. 3. Kiedy?

  10:27 21.01.2020 PORADA

  Witam, oferta najkorzystniejsza zawiera rażąco niską cenę, wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i jednoczesnie złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Wyjaśnienie jest ogólnikowe, oferta zostaje ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, postępowanie przetargowe, prawo zamówień publicznych, uzupełnienie dokumentacji
 • E-przetargi. Na co zwracać uwagę, by przebiegły bezproblemowo?

  E-przetargi. Na co zwracać uwagę, by przebiegły bezproblemowo?

  11:04 02.09.2019

  ... znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oznaczały konieczność przystosowania się do istotnych zmian w procesie przetargowym. Jedna z najistotniejszych dotyczyła wprowadzenia elektronicznej komunikacji na linii zamawiający - wykonawcy. Pracownicy instytucji publicznych stanęli zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, e-przetargi
 • Jesteś przedsiębiorcą? Te zmiany w prawie cię zainteresują

  Jesteś przedsiębiorcą? Te zmiany w prawie cię zainteresują

  11:21 18.07.2019

  ... płatniczym oraz przepisy wprowadzające do KSH nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Na kluczowe ustalenia czeka również projekt zmieniający Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Dla wielu firm dobrą wiadomością są z pewnością nowe regulacje w zakresie produkcji energii z OZE oraz złagodzenie przepisów odnośnie obrotu gruntami ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych
 • PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  00:20 11.07.2019

  Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dalej jako: „p.z.p.”, w tym art. 187 ust. 3 p.z.p., jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, niezłożenia pełnomocnictwa ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, KIO
 • E-przetargi, czyli krajobraz po zmianach

  E-przetargi, czyli krajobraz po zmianach

  11:17 26.03.2019

  ... miast. W procesie zamówień publicznych nabywają one zarówno niezbędne im sprzęty, jak i usługi (np. wywóz nieczystości). Stronami każdego przetargu są zamawiający oraz wykonawcy, czyli dostawcy towarów i usług. I to właśnie oni musieli dostosować się do zmian, jakie przyniosła za sobą nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Według nowych ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, e-przetargi
 • Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  09:39 30.11.2018 PORADA

  Proszę o pomoc w poniższej kwestii. W jednej z gmin jest postępowanie, w którym nasza firma brała udział. W dniu 07.11 na stronie zamawiającego pojawiła się informacja o wyborze oferty, nasze wadium zostało zwrócone, aczkolwiek w dniu 05.11 wyraziliśmy zgodę na przedłużenie terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, zwrot wadium, zamawiający, wykonawca
 • Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  14:51 05.10.2018 PORADA

  Zamawiający w SIWZ umieścił następującą klauzulę: „Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

  Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

  08:49 20.09.2018

  Brak regulacji dotyczących kwestii ochrony danych osobowych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych skutkuje pojawieniem się wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przy udzielaniu zamówień publicznych w związku z wejściem w życie RODO. Obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne, ochrona danych, przetwarzanie danych osobowych
 • Termin sprostowania omyłki pisarskiej

  Termin sprostowania omyłki pisarskiej

  11:33 22.08.2018 PORADA

  Dzień dobry, proszę o odpowiedź na w zawiadomieniu o wyborze oferty skierowanym do wykonawców omyłkowo zostały doklejone dwie kolumny (pisanie na szablonie i omyłkowo nie wykasowano). Te dwie rubryki nie zostały wliczone do punktacji wykonawców i nie miały wpływu na rozstrzygnięcie ... WIĘCEJ

  Tematy: omyłka pisarska, postępowanie przetargowe, prawo zamówień publicznych, wykonawca
 • Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  10:00 13.08.2018 PORADA

  Wykonawca złożył ofertę w Grupach. W formularzu oferty jedną z nich źle opisał w nagłówku. Zamiast Grupa 1, napisał Grupa 2. Treść i asortyment jest prawidłowy do Grupy 1. Omyłka Wykonawcy, czy Zamawiajacy możne ją poprawić? Na otwarciu ofert wartość tej grupy została ... WIĘCEJ

  Tematy: formularz oferty, wykonawca, oferta przetargowa, nazwa grupy
 • Zmiana warunków umowy w trakcie jej realizacji

  Zmiana warunków umowy w trakcie jej realizacji

  11:34 22.06.2018 PORADA

  Czy można mówić o naruszeniu przepisów prawa zamówień publicznych w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna gminy posiadająca w trwałym zarządzie nieruchomość stanowiącą własność gminy, której część wynajęła na czas oznaczony (3 lata) w drodze przetargu, wyraża zgodę na ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, gmina, najem
 • Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  14:35 21.03.2018 PORADA

  Witam, moja firma wystąpiła w zapytaniu ofertowym na życzenie zamawiającego. Przy okazji zwróciliśmy uwagę Zamawiającemu, że specyfikacja konstrukcji (w tym wypadku Street Workout) musi posiadać podłoże spełniające normy bezpieczeństwa upadkowego (czego zamawiający nie umieścił ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, oferta przetargowa, zamawiający, wykonawca
 • Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  12:24 31.01.2018 PORADA

  Czy jeżeli w dokumentach dotyczących zamówienia publicznego widnieje zapis: "należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, udział w przetargu, formularz ofertowy
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  11:39 04.01.2018 PORADA

  Pytanie dotyczy wadium. Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty. Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US ... WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, przetarg, wadium, zatrzymanie wadium
 • Odpowiedzialność z art. 6471 § 1. KC a gwarancja usunięcia wad i usterek

  Odpowiedzialność z art. 6471 § 1. KC a gwarancja usunięcia wad i usterek

  13:54 11.12.2017 PORADA

  Szanowni Państwo, mam pytanie czy solidarna z wykonawcą odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych (art. 6471  § 1. KC), dotyczy również okresu po wykonaniu robót i wydaniu bezusterkowego protokołu ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, podwykonawcy, inwestor, odpowiedzialność inwestora

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: