eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › windykacja wierzytelności
 • Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

  Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

  13:24 09.08.2018

  ... z tego tytułu). O zmianach w zakresie zaliczania wierzytelności do kosztów podatkowych w 2018 r. pisaliśmy m.in. w artykule Zaliczanie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności 2018 Zbycie wierzytelności przedawnionych O ile w przypadku rozliczania w kosztach podatkowych nieściągalnych wierzytelności nie ma wątpliwości co do tego, że do ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Własna firma: jak chronić jej majątek przed przyszłymi wierzycielami?

  Własna firma: jak chronić jej majątek przed przyszłymi wierzycielami?

  09:50 06.02.2018

  ... powiernikowi, zwanemu trustee. To donator decyduje, kiedy beneficjenci (do których sam może należeć) będą pobierać z trustu zyski. Dzięki tej konstrukcji windykacja wierzytelności z zagranicznego trustu przez polskie organy egzekucyjne jest niemożliwa. Na podobnym schemacie opiera się działanie fundacji prywatnych prowadzonych za granicą. Utworzona ... WIĘCEJ

  Tematy: majątek firmy, działalność gospodarcza, wierzyciele, egzekucja wierzytelności
 • Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

  Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

  13:35 02.02.2018

  ... wierzytelności należy także podkreślić, że do kosztów zaliczyć można wyłącznie wierzytelności nieprzedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20 ustawy o PDOP). Katalog dowodów dokumentujących nieściągalność wierzytelności został zawarty w art. 16 ust. 2 ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem, dowodem dokumentującym nieściągalność wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności 2018

  Zaliczanie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności 2018

  13:28 19.12.2017

  ... będzie się uważało za koszty uzyskania przychodów: wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i których nieściągalność została właściwie udokumentowana, umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  13:46 21.02.2017

  ... sprzedaży zarówno wierzytelności przedawnionych jak i nieprzedawnionych. Cena takich wierzytelności jest oczywiście niższa, niż ich wartość nominalna - odpowiada wartości rynkowej wierzytelności. W efekcie powyższego spółka ponosi stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a ceną sprzedaży wierzytelności. Zadano pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Fundusze sekurytyzacyjne czekają ciężkie czasy

  Fundusze sekurytyzacyjne czekają ciężkie czasy

  09:48 20.07.2016

  ... od dnia wymagalności roszczenia wynikającego z umowy, do dnia cesji wierzytelności, zazwyczaj przekraczał okres, w którym dane roszczenie ulegało przedawnieniu. W świetle uchwały Sądu Najwyższego, znacząca część wierzytelności nabytych od banków już w momencie cesji wierzytelności stała się przedawniona. Oczywistym jest, że spowoduje to liczne ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek wierzytelności, wierzytelności, odzyskiwanie wierzytelności, windykacja wierzytelności
 • Skup (cesja) i windykacja wierzytelności poza podatkiem VAT?

  Skup (cesja) i windykacja wierzytelności poza podatkiem VAT?

  13:52 09.02.2015

  ... jest nabycie cudzej wierzytelności. Usługą jest nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych. Zakup wierzytelności stanowi usługę polegającą na przeniesieniu wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej między zbywcą wierzytelności (cedentem ... WIĘCEJ

  Tematy: Podatek VAT, opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT, opodatkowanie podatkiem VAT
 • Sprzedaż wierzytelności: jakie koszty uzyskania przychodu?

  Sprzedaż wierzytelności: jakie koszty uzyskania przychodu?

  13:04 15.09.2014

  ... stratę na sprzedaży tej wierzytelności, stanowiącą różnicę między nominalną wartością wierzytelności (wartością brutto wierzytelności), powiększoną o wynagrodzenie dla spółki akcyjnej za sfinansowanie wierzytelności i przejęcie ryzyka jej odzyskania a ceną określoną w zawartej umowie sprzedaży wierzytelności (cena nabycia). Należy nadmienić ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Sprzedaż wierzytelności: przychody i koszty podatkowe

  Sprzedaż wierzytelności: przychody i koszty podatkowe

  13:19 19.05.2014

  ... przez podatnika cena nabycia wierzytelności wskazuje, jakiego poziomu spłaty tej wierzytelności podatnik oczekuje (uznaje za obiektywnie możliwy). Można zatem uznać, że wydatki na nabycie wierzytelności są ponoszone w celu uzyskania spłaty tej wierzytelności w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości tej wierzytelności określonej w cenie jej ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Cesja wierzytelności a koszty uzyskania przychodu

  Cesja wierzytelności a koszty uzyskania przychodu

  09:12 30.11.2013

  ... odsetek od tej wierzytelności, albowiem w tym przypadku nie wystąpił element poniesienia wydatku. Reasumując, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości kwoty głównej wierzytelności (bez odsetek za zwłokę), winno nastąpić maksymalnie do wysokości odpowiadającej uzyskanemu przychodowi ze zbycia wierzytelności. (…)” Pełną treść interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: