eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sprawozdanie finansowe
 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  00:10 16.01.2019

  W praktyce obrotu gospodarczego tematyka zwyczajnych zgromadzeń organów spółek kapitałowych jest niezwykle istotna. Nałożony przez ustawodawcę obowiązek corocznego odbywania zwyczajnego zgromadzenia wspólników wymusza minimalną aktywność ze strony organów właścicielskich w spółkach kapitałowych. Wskazane podmioty z różną skrupulatnością podchodzą ... WIĘCEJ

  Tematy: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, sprawozdanie finansowe
 • Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  12:46 12.10.2018

  ... składane będą od tej daty sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, opinia i raport z badania biegłego rewidenta oraz uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty. Należy wskazać, że od dnia 1 października 2018 r. dokumenty finansowe będą mogły być składane wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  10:33 16.02.2018 PORADA

  Spółka musi złożyć obowiązkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017, wraz z nim chce dokonać zmian własnościowych: sprzedać część udziałów i powołać nowego członka zarządu. Jakie dokumenty mamy przygotować? Jakie druki przedłożyć Sądowi Rejestrowemu? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, sprawozdanie finansowe, udziały w spółce, sprzedaż udziałów
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  13:33 12.09.2017

  Koszty pośrednie, które zamykają się w obrębie jednego roku podatkowego, powinny być potrącone w jednym czasie - dacie ich poniesienia. Inaczej jest w przypadku kosztów pośrednich przekraczających rok podatkowy. Tutaj koszt jest rozliczany w czasie - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe po zmianie siedziby spółki?

  Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe po zmianie siedziby spółki?

  09:16 29.06.2017 PORADA

  Czy w przypadku gdy spółka w kwietniu tego roku zmieniła adres siedziby spółki, a co za tym idzie również właściwy urząd skarbowy, to czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 składa do obecnego urzędu skarbowego? WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, urząd skarbowy, adres firmy, zmiana siedziby
 • Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

  Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

  08:57 25.04.2017 PORADA

  Czy mam obowiązek zbadania sprawozdania przez biegłego rewidenta za 2016 rok, jeśli w maju 2017 przekształcam jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie działalności w spółkę, sprawozdanie finansowe, jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o.
 • Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  13:47 12.02.2017 PORADA

  Firma kupiła w 1993 roku 12 ha gruntu. Transakcja ta została ujęta w księgach jako "Długoterminowa inwestycja w nieruchomości". W roku 2008 zarząd spółki podjął uchwałę, że na tym terenie zostanie wybudowane osiedle mieszkaniowe, które będzie składać się z czterech etapów. W ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, zarząd spółki, spółka, sprzedaż towaru
 • Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  14:22 21.05.2016 PORADA

  Jak sporządzić sprawozdania finansowe spółki komandytowej, która figuruje w KRS od 2006 nigdy nie działała i też nigdy nie sporządzano sprawozdań finansowych? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, sprawozdanie finansowe, KRS
 • Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  08:27 25.10.2015

  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno być po jego sporządzeniu podpisane przez uprawnione osoby. Podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkie upoważnione do tego osoby oznacza potwierdzenie z ich strony, że sprawozdanie to jest kompletne, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Obowiązek sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

  Obowiązek sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

  12:26 18.10.2015 PORADA

  Witam, jestem główną księgową, składam wypowiedzienie 31 października i będzie ono biegło do 31 stycznia 2016 roku. W tym czasie będę ciągle na L4. Czy ciąży na mnie obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok i podpisanie jego? WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, główna księgowa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, L4
 • Księgowanie kosztów bezpośrednich po kilku latach?

  Księgowanie kosztów bezpośrednich po kilku latach?

  13:24 11.06.2015

  ... w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. Nie musi to być jednak rok bezpośrednio ... albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Analiza przytoczonych przepisów prowadzi zatem do ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Sprawozdawczość już nie tylko finansowa

  Sprawozdawczość już nie tylko finansowa

  12:43 20.05.2015

  Od 2017 roku na spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, spadną dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Implementacja unijnej dyrektywy spowoduje, że podmioty te będą zobligowane do raportowania danych pozafinansowych. ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki giełdowe, obowiązki informacyjne spółek giełdowych, raporty spółek, sprawozdawczość finansowa
 • Badanie sprawozdania finansowego: wybór biegłego rewidenda

  Badanie sprawozdania finansowego: wybór biegłego rewidenda

  13:11 20.03.2015

  ... , który nie sprzyja efektywności badania. Dobry wybór, czyli jaki? Za wybór biegłego rewidenta w jednostce odpowiadają organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe jednostki i nadzorujące działania zarządu oraz funkcjonowanie jednostki. Proces ten może angażować, w zależności od obowiązujących zasad corporate governance, akcjonariuszy ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, wybór biegłego rewidenta, audyt finansowy, corporate governance
 • MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

  MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

  13:57 10.02.2015

  ... obowiązki informacyjne w zakresie charakteru i zmiany ryzyka związanego z udziałami w takich jednostkach. Jeżeli ryzyko to mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe jednostki, wtedy emitenci powinni rozważyć informacje, poziom dezagregacji i specyficzne cechy jednostki mające znaczenie dla użytkowników sprawozdań finansowych. Kolejny ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Sprawozdania finansowe po polsku

  Sprawozdania finansowe po polsku

  12:24 10.10.2014

  ... . Według polskiej ustawy o rachunkowości firmy mają pół roku, żeby zatwierdzić sprawozdanie roczne. W przypadku spółek giełdowych termin na publikację raportów rocznych ... świecie czas ten jest jeszcze krótszy. Wciąż problemem jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które przygotowywane jest przez grupy kapitałowe. Na jego sporządzenie większość ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdania finansowe spółek, sprawozdania finansowe firm, sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm
 • Standardy rachunkowości: MSSF 15 to duże zmiany dla jednostek

  Standardy rachunkowości: MSSF 15 to duże zmiany dla jednostek

  13:14 13.06.2014

  Od końca maja bieżącego roku znane są już nowe reguły dotyczące ujmowania przychodów w sprawozdaniach finansowych. Opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 15 znajdzie zastosowanie wobec niemal wszystkich umów podpisywanych z klientami. Dla organizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Spółka z o.o spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka z o.o spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  09:21 05.06.2014 PORADA

  Witam, czy spółka z o.o. spółka komandytowa ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego z działałnościtak jak spólka z o.o.? Dziekuję za informację. WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, spółka z o.o., spółka komandytowa
 • Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  20:58 15.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. A (3 udziałowców - osoby fizyczne) chce utworzyć spółkę z o.o. B. Będzie jej jedynym udziałowcem, czyli posiadać 100% udziałów. Czy w związku z tym będzie traktowana jako spółka (matka) dominująca? Czy spółki będą jednostkami powiązanymi? Czy te ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., grupa kapitałowa, podatek dochodowy, sprawozdanie finansowe
 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  09:46 05.11.2013 PORADA

  Witam, jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej badaniu biegłego rewidenta za niezbadanie sprawozdania finansowego? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, osoba fizyczna, kara pieniężna, sprawozdanie finansowe
 • Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

  14:10 20.06.2013 PORADA

  Księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki, ale w miejscu sprawowania zarządu. Czy taką sytuację podatnik ma obowiązek zgłosić do Urzędu Skarbowego? Siedziba naszej spółki mieści się w innym miejscu niż sprawowany jest Zarząd i w tym miejscu prowadzone są prowadzone ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, księgowość, sprawozdanie finansowe

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: