eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sądowy nakaz zapłaty
 • Koniec automatyzmu w postępowaniu nakazowym

  Koniec automatyzmu w postępowaniu nakazowym

  00:36 03.12.2019

  ... nakazu zapłaty. Analogiczna procedura miała miejsce w wypadku dochodzenia wierzytelności przez banki na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Jeśli w ich posiadaniu był dowód doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty, to wyciąg z ksiąg dołączony do pozwu był wystarczającą podstawą dla sądu by ten wydał nakaz zapłaty w postępowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, dochodzenie roszczeń
 • Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym - sytuacja stron

  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym - sytuacja stron

  08:55 22.07.2016

  ... toku normalnego procesu. Jak powód może wykorzystać wydany na jego rzecz nakaz zapłaty i jakie środki obrony przysługują pozwanemu, zanim sprawa zostanie w sposób merytoryczny rozstrzygnięta przez sąd? Nakaz nakazowi nierówny Zasadą jest, że każdy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, sądowy nakaz zapłaty, postępowanie sądowe
 • Egzekucja długów: jak uzyskać europejski nakaz zapłaty?

  Egzekucja długów: jak uzyskać europejski nakaz zapłaty?

  00:22 07.05.2014

  ... europejskiego nakazu zapłaty. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w jego treści, sąd wzywa powoda do ich uzupełnienia (formularz B) w wyznaczonym terminie. Jeśli spełnione są wszystkie wymogi formalne, a roszczenie w uznaniu sądu jest zasadne, wydaje on europejski nakaz zapłaty (formularz E) do 30 dni od wniesienia pozwu. Nakaz ten doręczany ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja długów, europejski nakaz zapłaty, europejskie postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty
 • Europejski Nakaz Zapłaty

  Europejski Nakaz Zapłaty

  00:20 22.06.2012

  ... celu uproszczenie i przyspieszenie dochodzenia należności wprowadziła tzw. Europejski Nakaz Zapłaty. Instytucja ta funkcjonuje już od kilku lat we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii. Europejski Nakaz Zapłaty Postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty ustanowione zostało przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: Europejski nakaz zapłaty, nakaz zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, odzyskiwanie należności
 • Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

  Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

  10:11 17.10.2011

  ... nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Odbywa się to bez wyznaczania rozprawy. Jeśli pozwany nie odwoła się od takiego nakazu w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania, to nakaz się uprawomocni. Jeżeli pozwany nakaz ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata sądowa, koszty sądowe, sądowy nakaz zapłaty, nakaz zapłaty
 • Jak uzyskać nakaz zapłaty?

  Jak uzyskać nakaz zapłaty?

  13:35 26.01.2010

  ... dłużnika wezwaniem do zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Nakaz zapłaty będzie wydany również na podstawie prawidłowo wypełnionych weksla, czeku, warrantu lub rewersu. Wreszcie sąd wyda nakaz obejmujący należności pieniężne określone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, na ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, pozew o nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, odzyskiwanie długów
 • Wykonanie nieprawomocnego nakazu zapłaty

  Wykonanie nieprawomocnego nakazu zapłaty

  12:07 08.12.2009

  ... , które powód poniósł w toku egzekucji wszczętej i popieranej przez pozwanego, a której podstawę stanowił natychmiast wykonalny nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla. W następstwie uwzględnienia zarzutów nakaz ten został prawomocnym wyrokiem uchylony, a powództwo oddalone. Sąd Okręgowy, rozpoznając apelację pozwanego od wyroku, w części ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, egzekucja długu, sądowy nakaz zapłaty, odwołnie od decyzji administracyjnej
 • Ważność udzielonych pełnomocnictw procesowych

  Ważność udzielonych pełnomocnictw procesowych

  13:10 11.06.2009

  ... strony, a nie pełnomocnika (sygn. akt III CSK 195/08). Orzeczenie zapadło w związku ze sporem dwóch spółek o pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty. Pozew o wydanie nakazu zapłaty został w pierwszej kolejności odrzucony przez Sąd Okręgowy, ale wskutek złożonego środka odwoławczego został przyjęty do rozpoznania i uwzględniony przez Sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo procesowe, sądowy nakaz zapłaty, pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty a termin wniosku

  Sprzeciw od nakazu zapłaty a termin wniosku

  14:04 06.02.2009

  ... opowiedział się za drugim z wymienionych rozwiązań. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Zgodnie z art. 498 k.p.c. sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upominawcze, sprzeciw od nakazu zapłaty, odzyskiwanie długów, odzyskiwanie wierzytelności


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: