eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja stanowiska pracy
 • Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego?

  Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego? PORADA

  Urodziłem się w 1961 roku. Mam 35 lat pracy (okresy składkowe i nieskładkowe - 6 miesiecy bezrobocia). Pracodawca likwiduje z przyczyn ekonomicznych moje stanowisko pracy. Czy pracę od 16. roku życia w gospodarstwie rolnym moich rodziców do momentu podjęcia pracy (1981 r.) mogę zaliczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie przedemerytalne, prawo do świadczeń, lata pracy, staż pracy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę. Czy muszę wykorzystać urlop?

  Wypowiedzenie umowy o pracę. Czy muszę wykorzystać urlop? PORADA

  Witam, mąż po 5 miesiącach choroby wrócił do pracy i dostał wypowiedzenie z tyt. likwidacji stanowiska. Czy po takim czasie nie powinien zostać skierowany na badania lekarskie i dopiero dostać wypowiedzenie? Pracodawca zmusił męża do wykorzystania całego urlopu (zaległego - 2015 i ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, likwidacja stanowiska pracy, zaległy urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu
 • Czy pracodawca musi cofnąć wypowiedzenie jeśli dostarczę mu zaświadczenie, że jestem w ciąży?

  Czy pracodawca musi cofnąć wypowiedzenie jeśli dostarczę mu zaświadczenie, że jestem w ciąży? PORADA

  Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym do kwietnia 2017 r., pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę na czas nie określony jak powód podając likwidację mojego stanowiska pracy powołując się na ustawę z dnia 13 marca 2003, z zachowaniem trzymiesięczny okresu wypowiedzenia. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, ciąża, ciąża na urlopie wychowawczy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Zwolnienie z pracy. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

  Zwolnienie z pracy. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? PORADA

  Szanowni Państwo, właśnie otrzymałam wypowiedzenie, które obowiązuje do dnia 30.11.2016 r. z powodu likwidacji mojego stanowiska. Pracowałam tam prawie 18 miesięcy, w tym 9 w ramach prac interwencyjnych z PUP. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, likwidacja stanowiska pracy, prace interwencyjne, zasiłek dla bezrobotnych
 • Likwidacja stanowiska urzędnika w okresie ochronnym

  Likwidacja stanowiska urzędnika w okresie ochronnym PORADA

  Witam, jestem pracownikiem samorządowym na kierowniczym stanowisku urzędniczym. W wyniku reorganizacji (likwidacja działu finansowo-księgowego) tracę od stycznia 2017 swój etat. Mam 61,5 l i za 6 miesięcy nabywam prawo do emerytury. Chcą mnie przenieść do pracy w innej jednostce ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, prawo do emerytury, okres ochronny, likwidacja stanowiska pracy
 • Likwidacja stanowiska pracy a świadczenie przedemerytalne

  Likwidacja stanowiska pracy a świadczenie przedemerytalne PORADA

  Bardzo proszę o poradę czy w stytuacji gdy: pracodawca likwiduje  moje stanowisko powołując się na ustawę "O szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników" - Ust. z 13.03.2003 r. spełniam warunki do otrzymania świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, świadczenie przedemerytalne, prawo do świadczeń
 • Na jakich warunkach mogę podjąć kolejną pracę?

  Na jakich warunkach mogę podjąć kolejną pracę? PORADA

  Otrzymałem wypowiedzenie z pracy z powodu likwidacji mojego stanowiska - z terminem 3 miesięcznym. Wypowiedzenie było we wrześniu, więc okres wypowiedzenia kończy mi się z końcem grudnia. Pracuję do końca paźdzernika, potem mam urlop (taryfowy plus 3 dni na poszukiwanie pracy), a od ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, likwidacja stanowiska pracy, odszkodowanie dla pracownika, okres wypowiedzenia
 • Staż pracy a zasiłek przedemerytalny

  Staż pracy a zasiłek przedemerytalny PORADA

  Proszę o informację, czy w przypadku rozwiązania ze mną umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy przy moim stażu pracy będzie mi przesługiwał zasiłek przedemertalny? Dane: Kobieta, 56 lat. Rozpoczęcie pracy 10.1984r. do chwili obecnej, z miesięcznym okresem zarejestrowania w ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, staż pracy
 • Zwolnienie lekarskie a prawo do zasiłku rehabilitacyjnego

  Zwolnienie lekarskie a prawo do zasiłku rehabilitacyjnego PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie zwolnienia lekarskiego - pracownik przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim, stara się o zasiłek rehabilitacyjny (zwolnienie nadal trwa, natomiast dzień końca zwolnienia kończy się na 182 dniach). Podczas jego nieobecności w pracy zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: mała firma, zwolnienie lekarskie, zasiłek rehabilitacyjny, prawo do zasiłku rehabilitacyjnego
 • Zwolnienie, likwidacja stanowiska, odprawa i wypowiedzenie

  Zwolnienie, likwidacja stanowiska, odprawa i wypowiedzenie PORADA

  Napisałam dzisiaj do firmy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy z dniem 1 października, choć wiem, że moje stanowisko jest zlikwidowane. Mam umowę na czas nieokreślony, staż w tej firmie 8 lat. Księgowa chciała się porozumieć i zerwać ze mną umowę za ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego, odprawa, zwolnienie z pracy
 • Ciąża w okresie wypowiedzenia a rozwiązanie umowy

  Ciąża w okresie wypowiedzenia a rozwiązanie umowy

  ... pod ochroną. Oznacza to, że do końca urlopu wychowawczego nie można jej zwolnić, chyba że: zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość całego zakładu pracy (a nie tylko likwidacja stanowiska pracy), pracownica zaproponuje rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron bądź przystanie na taką propozycję pracodawcy, zachodzą przyczyny uzasadniające ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, ciąża
 • Powrót z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska

  Powrót z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska

  ... do pracy na takim samym lub równorzędnym stanowisku, jakie zajmował przed pójściem na urlop. Jeżeli takiego stanowiska nie ma, pracownika należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik musi wrócić do pracy Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, powrót do pracy z urlopu wychowawczego, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie zmieniające a urlop wychowawczy

  Wypowiedzenie zmieniające a urlop wychowawczy

  ... pracy. Po przyjęciu wypowiedzenia zmieniającego złożyła wniosek o urlop wychowawczy do 30 września 2010 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego. Czy po zgłoszeniu się do pracy 1 października 2010 r. zachowuje moc prawną wcześniej otrzymane wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy? Jeżeli pracownica odmówi przyjęcia nowego stanowiska pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, urlop wychowawczy, wniosek o urlop wychowawczy
 • Upadłość firmy a prawa pracownika

  Upadłość firmy a prawa pracownika

  ... on zobowiązany do kontynuacji zatrudnienia. Przypadek, kiedy rozwiązanie umowy podczas ciąży bądź urlopu macierzyńskiego jest uzasadnione określa Art. 177. § 4. Kodeksu Pracy, który stanowi: "Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, upadłość firmy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę
 • Likwidacja stanowiska pracy a koniec urlopu macierzyńskiego

  Likwidacja stanowiska pracy a koniec urlopu macierzyńskiego

  ... jej stanowiska pracy, to pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na innym stanowisku - równorzędnym lub innym odpowiadającym jej kwalifikacjom. Dopiero w sytuacji, gdyby pracodawca nie dysponował takim stanowiskiem, mógłby rozwiązać z pracownicą umowę o pracę na ogólnych zasadach, wobec ustania szczególnej ochrony stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, praca na część etatu, urlop wychowawczy, urlop macierzyński
 • Likwidacja jednostek budżetowych a rozwiązanie umowy o pracę

  Likwidacja jednostek budżetowych a rozwiązanie umowy o pracę

  ... oczywiście w pełni wolno sięgnąć po pozostałe tryby rozwiązania stosunku pracy (zwolnienie bez wypowiedzenia zarówno zawinione jak i niezawinione przez pracownika, porozumienie stron). Powodem wypowiedzeń będzie w omawianej sytuacji likwidacja zakładu pracy. Skutkuje to zniesieniem szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem oraz umożliwia ... WIĘCEJ

  Tematy: jednostki budżetowe, likwidacja przedsiębiorstwa, likwidacja stanowiska pracy, odprawa przy zwolnieniu pracownika
 • Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  ... powodu likwidacji stanowiska pracy. Po trzech miesiącach pracownik przesłał do nas pismo z żądaniem zapłaty odprawy emerytalnej. Załączył decyzję ZUS o przyznaniu mu prawa do emerytury z dniem 20 marca 2010 r. Umowa z pracownikiem nie została rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę, lecz z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy rzeczywiście ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata odprawy, odprawa emerytalna, odprawa przy zwolnieniu, odprawa pieniężna
 • Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  ... była wyłączną przyczyną zwolnienia. 2. Likwidacja stanowiska pracy to przyczyna niedotycząca pracownika Przyczyną niedotyczącą pracownika jest m.in. likwidacja stanowiska pracy zajmowanego dotychczas przez pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych nie wymaga przy tym, aby likwidacja stanowiska pracy następowała z przyczyn ekonomicznych. Ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypłata odprawy, odprawa pieniężna, odprawa przy zwolnieniu z pracy
 • Zwolnienia grupowe: procedury

  Zwolnienia grupowe: procedury

  ... sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisanych prawem procedur, jednak w takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy kodeksu pracy. Chodzi o przepisy przewidujące sankcję za rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy naruszające w sposób rażący przepisy prawa pracy. Pracodawca może więc zostać ukarany grzywną w wysokości od 1.000 PLN do 30.000 ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, redukcja zatrudnienia
 • Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  ... czerwca 2008 r., I BP 51/07) 2. Likwidacja stanowiska pracy nie wyłącza ochrony przedemerytalnej Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym nie przysługuje w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy oraz w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ważne! Upadłość i likwidacja uzasadnia wypowiedzenie W wyniku ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, likwidacja stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 20 ... 30

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.