eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki PTE i OFE w 2006 r.

Wyniki PTE i OFE w 2006 r.

2007-04-25 01:50

Powszechne towarzystwa emerytalne w 2006 r. wykazały zysk finansowy netto w wysokości 590,4 mln zł, tj. o 28,6% wyższy niż w roku 2005 - podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik finansowy zarządzanych przez towarzystwa otwartych funduszy emerytalnych ukształtował się na poziomie 15,2 mld zł, co oznacza ponad 47,4% wzrostu w skali roku. Wszystkie fundusze osiągnęły dodatni wynik finansowy.
Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2006 r. wyceniono na kwotę 2,5 mld zł (wobec 2,2 mld zł w roku 2005). W strukturze aktywów ogółem aktywa obrotowe stanowiły 60,2% (bez zmiany w skali roku). Główną pozycją aktywów obrotowych pozostały inwestycje krótkoterminowe, ale ich udział spadł z 93,0% do 90,8%. Aktywa trwałe osiągnęły wartość 978,4 mln zł, tj. o 14,0% wyższą niż przed rokiem. Wzrost aktywów trwałych był spowodowany między innymi zwiększeniem długoterminowych inwestycji i rozliczeń międzyokresowych odpowiednio o 9,9% i 18,1%.

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych w 89,8% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 2209,2 mln zł, co oznacza wzrost o 15,3% w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się zmniejszenie straty z lat ubiegłych (o 225,1 mln zł) i poprawa wyniku bieżącego okresu obrotowego (o 131,3 mln zł). Rezerwy na zobowiązania ukształtowały się na poziomie 95,8 mln zł, tj. o 1,9% wyższym niż przed rokiem. Wartość zobowiązań długoterminowych pozostała na tym samym poziomie (0,1 mln zł). Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 40,6% i wyniosły 55,4 mln zł. Największą dynamikę zmian zaobserwowano w zakresie zobowiązań z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń i innych świadczeń (spadek z 61,2 mln zł do 6,1 mln zł).

Przychody wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1511,5 mln zł(wzrost o 21,2%). Przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych składek stanowiły 63,5% tej kwoty (wobec 65,6% rok wcześniej), a wynagrodzenie za zarządzanie 32,5% (wobec 30,5%). Towarzystwa poniosły koszty związane z zarządzaniem funduszami w wysokości 866,3 mln zł, co oznacza ich wzrost o 10,6%. Głównymi pozycjami generującymi koszty były koszty usług akwizycyjnych (30,7% kosztów wobec 28,6% rok wcześniej), ogólne koszty zarządzania towarzystwami (19,9% wobec 22,0%) oraz koszty z tytułu opłat agenta transferowego i prowadzenia rejestru członków funduszu (15,5% wobec 18,3%).

Wynik techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 645,2 mln zł, tj. o 39,1% wyższym niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 712,3 mln zł zysku brutto (wzrost o 28,2%). Zysk ten obciążono podatkiem dochodowym w wysokości 120,5 mln zł (82,0 mln zł przed rokiem). Korekta z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 1,4 mln zł (14,4 mln zł rok wcześniej). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2006 zyskiem netto 590,4 mln zł, tj. o 28,6%wyższym niż w roku 2005.

W 2006 r. otwarte fundusze emerytalne dysponowały aktywami ogółem o wartości 117,1 mld zł, tj. o 35,6% większymi niż rok wcześniej. Środki pieniężne zwiększyły się ponad 2-krotnie i osiągnęły wartość 721,4 mln zł. Należności ogółem wzrosły o 29,7% do 118,2 mln zł. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 495,6 mln zł, tj. o 104,9% wyższym niż rok wcześniej. Wzrost ten był spowodowany głównie ponad 7,5-krotnym zwiększeniem zobowiązań z tytułu nabytych składników portfela, które wyniosły 347,1 mln zł. Aktywa netto funduszy osiągnęły wartość 116,6 mld zł, co oznacza wzrost o 35,4% w skali roku.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: