eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościKomunikaty firm › Czas pracy kierowcy - jak prowadzić jego ewidencję?

Czas pracy kierowcy - jak prowadzić jego ewidencję?

2019-08-20 14:39

Czas pracy kierowcy - jak prowadzić jego ewidencję?

Czas pracy kierowcy - jak prowadzić jego ewidencję? © fot. mat. prasowe

Komunikat PR

Pracodawca zatrudniający kierowców jest obowiązany do prowadzenia ewidencji czasu ich pracy. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy i jest podstawą ustalania wynagrodzenia kierowcy. Zabezpiecza też pracodawcę przed nieuprawnionymi roszczeniami.

Ewidencja czasu pracy kierowcy – jaka jest jej podstawa prawna?


Ewidencja czasu pracy kierowcy jest nie tylko skomplikowanym wymogiem formalnym. Jej prowadzenie ułatwia zarządzanie pracownikami, kontrolę przepracowanych przez nich godzin (w tym godzin nadliczbowych) i naliczenie wynagrodzenia. Przepisy związane z dopuszczalnym czasem pracy kierowców zostały wprowadzone nie tylko dla ochrony ich samych, ale też dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Najlepszy nawet zawodowy kierowca, jeśli będzie niewyspany, będzie zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu. Dopuszczalny czas pracy kierowcy w ciągu dnia i tygodnia określają przepisy unijne.

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców są regulowane Ustawą z dnia 16 kwietnia o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.).

Trzeba tu podkreślić jeszcze jedną rzecz. W rozumieniu polskich przepisów kierowcą jest każda osoba, która oferuje przewóz drogowy w celach zarobkowych. Pojęcie to obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę zlecenie oraz samozatrudnionych. Nie ma znaczenia, czy praca polega na przewozie towarów, czy ludzi. Na czas pracy nie ma wpływu także to, czy podróż odbywała się z załadunkiem, czy bez niego (np. powrót do bazy).

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego często jest mylnie interpretowane jako dotyczące wyłącznie kierowców samochodów ciężarowych, czyli tych, których całkowita masa dopuszczalna przekracza trzy i pół tony. W rzeczywistości chodzi jedynie o to, że w samochodach ciężarowych obowiązkowo muszą być zamontowane tachografy. Rozporządzenie to nie zwalnia z obowiązku ewidencji czasu pracy kierowców mniejszych pojazdów. Trzeba przy tym pamiętać, że przepisy danego państwa są nadrzędne nad przepisami unijnymi. W Polsce obowiązek ewidencji czasu pracy pracownika wynika wprost z artykułu 149 § 1 i 2 Kodeksu Pracy i obowiązuje nie tylko w odniesieniu do kierowców.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy


Artykuł 25 wyżej wymienionej ustawy o czasie pracy kierowców brzmi następująco:

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
  1. zapisów na wykresówkach;
  2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
  5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Główny Inspektor Pracy i Główny Inspektor Transportu Drogowego 16 lipca 2009 roku zajęli zgodne stanowisko, z którego wynika, że pracodawca może sam zadecydować, w jakiej formie prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy – nie jest zobowiązany do prowadzenia jej zgodnie ze wszystkimi punktami ustawy, a jedynie jednym wybranym, przy czym trzeba pamiętać, że tachografy obowiązują jedynie w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej trzy i pół tony. W lekkich samochodach dostawczych, busach i samochodach osobowych nie ma obowiązku ich stosowania. W takiej sytuacji pracodawca posługuje się innymi formami rejestracji czasu pracy kierowcy, najczęściej są to karty drogowe. W ewidencji powinna się też znaleźć informacja o wykorzystanym urlopie, zwolnieniach lekarskich i innych nieobecnościach w pracy.

Niezależnie od obranej formy ewidencji, powinna być ona prowadzona w sposób czytelny, jednolity i chronologiczny. Powinny się w niej znaleźć przepracowane dni i godziny z uwzględnieniem godzin nadliczbowych oraz godzin przepracowanych w dni wolne od pracy i w porze nocnej.

Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy kierowcy


Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia sporządzonej dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem osobom trzecim. Musi też przechowywać ją w sposób wykluczający ich utratę. Wykresówki i dane cyfrowe powinny być przechowywane jeden rok od czasu ich sporządzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której są jedyną formą prowadzonej ewidencji. Wówczas na pracodawcy ciąży obowiązek przechowywania ich trzy lata. Po tym czasie dokumentacja może zostać zniszczona. Jest też zobowiązany przedstawić ją do kontroli na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Pracy lub samego kierowcy.

Jakie kary wiążą się z brakiem prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy?


Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców ciąży na pracodawcy i to on jest odpowiedzialny finansowo za jej brak. Karę może nałożyć zarówno Inspekcja Transportu Drogowego, jak i Państwowa Inspekcja Pracy. Trudno tu o jednoznaczne wskazanie wysokości kary, ustawodawca bowiem nie sprecyzował, czy kara powinna być nałożona ogółem dla całego przedsiębiorstwa, czy za brak ewidencji dla każdego kierowcy osobno. Dla inspektorów nie ma też specjalnego znaczenia, czy przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji w ogóle, czy też prowadzi ją w sposób niekompletny. Pojedyncza stawka mandatu, jaki może nałożyć Inspekcja Transportu Drogowego to 1000 złotych, czyli raczej niewiele. Podobny taryfikator obowiązuje w Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli jednak inspektor uzna, że kara należy się za każdego kierowcę osobno, kwota może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Obciążenie finansowe w postaci mandatu to dopiero początek kłopotów. Inspektorzy mają też prawo nakazać odtworzenie dokumentacji do trzech lat wstecz, co nie tylko może okazać się kłopotliwe, ale także pociągnąć za sobą dodatkowe koszty.

Państwowa Inspekcja Pracy działa na rzecz i wniosek pracowników, którzy mają zastrzeżenia co do wysokości swoich wynagrodzeń. Jeśli więc w wyniku kontroli okaże się, że brakuje obowiązkowej dokumentacji, a pracownicy wystąpią z roszczeniami finansowymi na drogę sądową, pracodawca w najgorszym razie może nawet zbankrutować. Dlatego prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, chociaż powszechnie uważane za dość kłopotliwe, leży w najlepiej pojętym interesie przedsiębiorcy.

Wykresówki i dane cyfrowe sporządzone w ciągu ostatnich dwudziestu ośmiu dni kierowca ma obowiązek mieć przy sobie. Musi je okazywać w razie kontroli drogowej. Ich brak w samochodzie to jedyna sytuacja, w której odpowiedzialność finansowa spada nie tylko na przedsiębiorcę, ale i na kierowcę. Przedsiębiorca może zostać zwolniony z tej odpowiedzialności, jeśli w toku postępowania okaże się, że brak dokumentacji nie był przez niego zawiniony – kierowca nie dopełnił swoich obowiązków mimo zaznajomienia się z zakresem obowiązków w miejscu pracy.

oprac. : Komunikat PR

Oceń

0 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: