eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce X 2018

Produkcja w Polsce X 2018

2018-11-20 13:17

Produkcja w Polsce X 2018

Produkcja © sittinan - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Znamy już październikowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 7,4%. Znacznie lepsze rezultaty stały się również udziałem produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której odnotowaliśmy zwyżkę rzędu 22,4%.

PRZEMYSŁ


Wstępne dane GUS dowodzą, że produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 7,4% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 12,3%) i o 9,9% wyższa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,0% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 19,5%, pozostałego sprzętu transportowego – o 18,1%, wyrobów z metali – o 13,0%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,5%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,1%, papieru i wyrobów z papieru – o 10,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,1% oraz maszyn i urządzeń – o 8,1%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 24,0%, skór i wyrobów skórzanych – o 7,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,9%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost, wyniósł 95,9%.


BUDOWNICTWO


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa w porównaniu z październikiem ub. roku – o 22,4% (przed rokiem wzrost o 20,2%), a z wrześniem br. – o 7,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,5% niższym w porównaniu z wrześniem br.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2015=100)

Od początku roku utrzymuje się duży wzrost produkcji budowlano-montażowej, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


W stosunku do października ub. roku największy wzrost (26,0%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (25,2%) oraz jednostki zajmujące się robotami specjalistycznymi (12,6%).

W porównaniu z wrześniem br. wzrost wartości zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (13,2%) oraz budowa budynków (7,0%), natomiast spadek o 1,1% odnotowano w firmach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu


Według wstępnych danych w październiku 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,5% niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wy-dobywanie o 1,4% w tym w górnictwie rud metali o 4,2% przy spadku w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,2%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 0,6%. Największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,9%). Wzrosły również ceny m.in. odzieży (o 1,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, metali (po 0,7%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,4%), napojów (o 0,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,1%). Ceny w produkcji wyrobów tekstylnych i wyrobów z metali pozostały na niezmienionym poziomie. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, mebli (po 0,1%), artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń (po 0,2%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%), wyrobów tytoniowych (o 0,7%). Ceny w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja wzrosły o 0,4%, spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,2%.

W październiku 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,2% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym o 3,5% w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 30,3%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji metali (o 5,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 4,9%), papieru i wyrobów z papieru, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 4,5%), napojów (o 3,6%), wyrobów tekstylnych (o 2,8%), odzieży (o 2,6%), wyrobów z metali (o 2,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,8%), wyrobów tytoniowych, mebli (po 1,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,0%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,4%), artykułów spożywczych (o 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,2%). Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji maszyn i urządzeń (o 0,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,5%), urządzeń elektrycznych (o 0,6%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 1,8%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja– o 1,5%. W górnictwie i wydobywaniu odnotowano wzrost cen o 1,2% w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 4,1% przy spadku cen w górnictwie rud metali o 6,6%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej


Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku 2018 r. były wyższe o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrosły ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,6%), budowy budynków (o 0,5%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,3%).

W porównaniu z październikiem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3,4 % z tego ceny budowy budynków (o 3,8%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,3%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 3,0%).

W październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i pro-duktów rafinacji ropy naftowej o 4,9% (w stosunku do grudnia ub. roku wzrost ten wyniósł 25,4% , a w stosunku do października poprzedniego roku – 30,3%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: