eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Gabinet Cieni BCC publikuje nowe wskazania dla rządu

Gabinet Cieni BCC publikuje nowe wskazania dla rządu

2018-10-12 11:58

Gabinet Cieni BCC publikuje nowe wskazania dla rządu

Brakuje rąk do pracy © bnorbert3 - Fotolia.com

Niedobór pracowników oraz skala zaprojektowanych zmian w przepisach podatkowych. To kwestie, nad którymi współcześni przedsiębiorcy nie są w stanie przejść obojętnie. I to właśnie m.in. te tematy poruszono podczas ostatniego posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, które odbyło się 8 października w Warszawie. Jego ministrowie ocenili dotychczasowe działania i przedstawili kolejne wytyczne dla rządzących. Co zatem trzeba zrobić, aby poprawić warunki działalności rodzimych przedsiębiorców?

WSKAZANIA dla rządu

Gospodarka

DR JANUSZ STEINHOFF, minister gospodarki Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Ministerstwo Energii – współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki


Od momentu utworzenia Ministerstwa Energii relacje między resortem a URE charakteryzują się napięciami i decyzjami, których długofalowe konsekwencje w obszarze energetyki, a więc i gospodarki obniżają naszą wiarygodność w oczach przedsiębiorców oraz pod znakiem zapytania stawiają przewidywalność warunków działania firm. Zapowiedź prezesa URE z końca września o możliwości podwyżek cen energii dla odbiorców komunalnych w związku z rosnącymi cenami hurtowymi energii nie spotkała się z aprobatą ME. Wstępne szacunki ekspertów wskazują, że brak podwyżek w taryfie G oznacza utratę 3 mld zł przychodów w skali roku. Zdaniem analityków Ipopema Securities ceny prądu dla odbiorców indywidualnych powinny w tej sytuacji wzrosnąć o 15-20 proc. Brak adekwatnej reakcji to działanie w poprzek zasad wolnego rynku i tworzenie sytuacji, w której przemysł skrośnie finansuje odbiorców komunalnych. Ceny energii muszą być bowiem funkcją m.in. kosztów uprawnień do emisji CO2 (a te w ciągu roku podrożały czterokrotnie, osiągając cenę 25 euro za tonę) oraz wysokich cen nośników energii. Wsparcie gospodarstw domowych powinno być dedykowane wyłącznie indywidualnym, zweryfikowanym przypadkom, w oparciu o mechanizmy pomocy socjalnej.

Ministerstwo Energii – podjęcie racjonalnej ekonomicznie decyzji dotyczącej KWK Krupiński


Spółka Restrukturyzacji Kopalń szacuje, że każdy dzień utrzymywania kopalni Krupiński kosztuje ok. 249 tys. zł, co daje 7,5 mln zł miesięcznie. Z danych Spółki Restrukturyzacji Kopalń wynika, że dotychczas z budżetu państwa na likwidację KWK Krupiński wydano 188,3 mln zł. W marcu 2016 r. podjęto decyzję o likwidacji kopalni z Suszca w chwili, gdy ceny węgla znacząco wzrosły. W czerwcu 2018 roku spółka Tamar Resources, deklarująca chęć reaktywacji kopalni Krupiński, poinformowała, że Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń do ponownego otwarcia zakładu, ale pod warunkiem zwrotu udzielonej pomocy publicznej. Uważam, iż w tej, jak i w innych decyzjach o likwidacji kopalń, oferty potencjalnych inwestorów powinny być przez Ministerstwo Energii poważnie i transparentnie rozpatrzone. Polska zwiększa dość szybko import węgla, dlatego też powinniśmy być otwarci na inwestycje w tym obszarze, również z udziałem prywatnego lub zagranicznego kapitału.

Ministerstwo Energii – rozporządzenie do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw


Od początku lipca funkcjonuje już ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która wprowadziła m.in. normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa. Większość wprowadzonych nową ustawą rozwiązań już obowiązuje, za wyjątkiem tych dotyczących węgla brunatnego spalanego w indywidualnych kotłach grzewczych, dla których wprowadzono dwuletni okres przejściowy. Regulacje w tym zakresie wejdą w życie 1 czerwca 2020 roku.

Dlatego tak istotne jest przyspieszenie w resorcie energii prac nad rozporządzeniem ws. jakości węgla, będącym aktem wykonawczym do ustawy. Projekt rozporządzenia był przedmiotem kontrowersji i konsultacji społecznych, które zaangażowały wiele środowisk. Uważam, iż ostateczna wersja tej regulacji powinna zdecydowanie eliminować z rynku odbiorców indywidualnych te gatunki węgla, których jakość nie gwarantuje redukcji poziomu tzw. niskiej emisji w naszym kraju.

fot. bnorbert3 - Fotolia.com

Brakuje rąk do pracy

Dużym problemem dla przedsiębiorców jest brak rąk do pracy.


Finanse

PROF. STANISŁAW GOMUŁKA, minister finansów Gospodarczy Gabinet Cieni BCC


Dużym problemem dla przedsiębiorców jest brak rąk do pracy. Obecnie, średniorocznie około 10% zatrudnionych w Polsce to obywatele Ukrainy. Jeśli inne kraje UE, w szczególności Niemcy, pozwolą na pracę Ukraińcom, to istnieje ryzyko dużego i gwałtownego zmniejszenia się podaży pracy. Trzeba zaproponować rządowi, razem z ministrem ds. rozwoju i inwestycji, przyjęcie regulacji zwiększających zainteresowanie stałym pobytem w Polsce pracowników z Ukrainy i ich rodzin.

Drugim, dużym problemem dla przedsiębiorców jest wzrost ryzyka inwestycyjnego związany z ograniczaniem prawa prywatnej własności poprzez propozycje ustawowe takie jak exit tax, wysoki podatek od darowizn oraz przejmowanie praw właścicielskich przez Skarb Państwa bez wyroku sądowego.

Polityka podatkowa

DR IRENA OŻÓG, minister ds. polityki podatkowej Gospodarczy Gabinet Cieni BCC


Z uwagi na istotne problemy i trudności ze stosowaniem odwróconego obciążenia w rozliczeniach w VAT usług budowlanych, przede wszystkim w branży budowlanej i deweloperskiej, ale również w zakresie świadczenia usług najmu – zarówno po stronie wynajmujących i najemców – postulowana jest zmiana przepisów Ustawy o VAT, która umożliwi powrót do stosowania zasad ogólnych opodatkowania usług budowlanych.

Proponujemy rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej o wydatki poniesione na usługi nabywane od podmiotów trzecich, innych niż jednostki naukowe, w szczególności wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową ponoszone na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o współpracę zawieranych z osobami prowadzącymi działalność w obszarze badań i rozwoju.

Proponujemy wykreślenie z ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji tzw. małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako niecelowej (w świetle obowiązującej ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania) oraz zniechęcającej do działań inwestycyjnych.

Rynek pracy i prawo pracy

ZBIGNIEW W. ŻUREK, minister pracy Gospodarczy Gabinet Cieni BCC


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest typowym ministerstwem gospodarczym. Jego priorytetami są przede wszystkim działania o charakterze społecznym, socjalnym. Inne priorytety, co wynika już z samej nazwy, ma Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. Jak wiadomo, zadania zorientowane na gospodarkę, stoją często w opozycji do działań związanych z organizacją wsparcia wybranych grup społecznych, z zasady słabszych ekonomicznie.

W wyniku działalności gospodarczej powstają możliwości ekonomiczne, aby finansować zadania socjalne. Dlatego też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizując cele socjalne powinno pamiętać także o gospodarce. W swoich działaniach dbać o równowagę w realizacji nie tylko celów społecznych lecz także zadań gospodarczych. Zdaniem Gabinetu Cieni BCC, równowaga pomiędzy obiema wymienionymi sferami jest zaburzona na niekorzyść gospodarki. Dotyczy to zresztą nie tylko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1. Pilnie podjąć przerwane kilka miesięcy temu prace nad nowym Kodeksem pracy.


Od lat mówi się o konieczności gruntownej, systemowej reformy prawa pracy w Polsce. Reformy cząstkowe już nie wystarczają. Grube dziesiątki nowelizacji spowodowały, że Kodeks stracił spójność i przejrzystość.

Jednocześnie, co może daleko ważniejsze, stał się nienowoczesny, anachroniczny, gdyż nie uwzględnia szeregu zmian, jakie w ostatnich latach nastąpiły na rynku pracy. Kodeks nie może od nich abstrahować, by praktyka rzeczywistości nie rozjeżdżała się z kodeksową teorią.

Do gruntownych zmian potrzeba odwagi i woli politycznej. Wizji rozwoju stosunków pracy i wspierania tego, co dobre i efektywne.

Tymczasem prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, powołanej na 18 miesięcy, od września roku 2016 do marca roku bieżącego, nie tylko nie spełniły oczekiwań (ich wynik nie satysfakcjonuje ani pracodawców ani związkowców). Powstałe w ich wyniku projekty kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy pozostały w szufladach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest kilka możliwych dróg prac nad nowym Kodeksem pracy. Każda z nich będzie dobra, jeśli zaprowadzi nas do celu: stworzenia nowoczesnego, opartego o realia, także ekonomiczne, dzisiejszego rynku pracy i dalszych wyzwań, związanych z jego rozwojem.

2. Odważnie i systemowo otworzyć polski rynek pracy dla obywateli innych państw.


Brak rąk do pracy jest dziś bodajże największą przeszkodą rozwoju gospodarczego Polski. Gdyby nie to, moglibyśmy produkować więcej i taniej. Polska gospodarka mogłaby być bardziej konkurencyjna; moglibyśmy w ten sposób polepszać napięty mimo świetnej sytuacji gospodarczej budżet państwa. Napływ zagranicznej siły roboczej mógłby zahamować nadmierną (nie jesteśmy przeciwni podwyżkom płac ale powinny być one zharmonizowane z możliwościami finansowymi pracodawców) presję płacową, która staje się coraz większą przeszkodą w rozwoju polskiej gospodarki.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że napływ zagranicznych pracowników niesie ze sobą określone ryzyka. Jednak jeżeli ich nie poniesiemy – możemy mieć pewność, że rosnący niedobór pracowników spowoduje dalsze wyhamowywanie polskiej gospodarki, co będzie miało negatywny wpływ na warunki życia naszych obywateli.

3. Wykonać maksimum możliwych działań, by zminimalizować negatywny wpływ dyrektywy Rady Unii Europejskiej, dotyczącej pracowników delegowanych.


Prawie dokładnie rok temu, w październiku roku 2017, Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę, dotyczącą pracowników delegowanych. Polsce nie udało się wtedy zbudować skutecznej koalicji przeciw prawu, które może spowodować utratę nawet stu tysięcy miejsc pracy polskich kierowców, nie mówiąc o innych branżach, w tym budownictwa, rolnictwa i przetwórstwa.

Niekorzystne prawo powinno wejść w życie po maksimum czterech latach od momentu uchwalenia wspomnianej dyrektywy. Od października 2017 upłynął rok, pozostało nam zatem nie więcej niż trzy lata. Te trzy lata należy maksymalnie wykorzystać, tworząc nowe państwowe zasady tak, by nowe prawo podziałało możliwie minimalnie negatywnie na rynek pracy w Polsce. Pozostały czas należy wykorzystać optymalnie, tworząc nowe mechanizmy ochrony konkurencyjności polskich firm. To jedno z ważniejszych zadań dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie – jedno z największych zagrożeń dla szeregu branż, dla całości rynku pracy, poziomu bezrobocia, finansów publicznych, przyszłości polskiej gospodarki.

Realizacja wyżej wymienionych zadań, które mogłyby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce mogłaby być pozytywem.

Brak lub ograniczenie działań w duchu powyższych postulatów stanowią oczywiste zagrożenia dla całej gospodarki lub szeregu jej branż.

 

1 2 ... 4

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: