eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Firmy produkcyjne. Optymizm, inwestycje i brak pracowników

Firmy produkcyjne. Optymizm, inwestycje i brak pracowników

2017-10-12 12:05

Firmy produkcyjne. Optymizm, inwestycje i brak pracowników

Zakład produkcyjny © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Firmy produkcyjne w całkiem dobrych humorach. Aż 3/4 funkcjonujących na naszym rynku przedsiębiorstw z tej branży pozytywnie wypowiada się na temat swojej bieżącej sytuacji, a 6 na 10 zakłada, że wzrosty staną się udziałem nadchodzącego roku. Nie jest dużym zaskoczeniem, że dobre nastroje znajdują przełożenie na inwestycje. A te ostatnie zakrojone są na dość szeroką skalę - niemal co trzecia firma na przestrzeni najbliższych 2-3 lat zamierza otworzyć nowy zakład produkcyjny. Największym z bieżących wyzwań jest natomiast coraz bardziej dający się we znaki brak pracowników - wynika z najnowszego badania KPMG.
Przed nami rezultaty zrealizowanego przez KPMG badania pt. „Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce”. Jego autorzy przyjrzeli się sytuacji przeszło 250 podmiotów. Przypomnijmy, że firmy produkcyjne zaliczane do przetwórstwa przemysłowego to jeden z bardzo istotnych filarów rodzimej gospodarki. Najlepszym na to dowodem są liczby - przedsiębiorstwa produkcyjne dają obecnie pracę aż 29% ogółu zatrudnionych w naszym kraju i odpowiadają za 16-18% PKB.

Firmy produkcyjne raczej optymistyczne


Jak pokazuje zrealizowane przez KPMG badanie, o swojej bieżącej sytuacji dobrze lub bardzo dobrze wypowiada się obecnie 76% badanych przedsiębiorstw, a jedynie co 50. ocenia ją jako złą. Dobre są również przewidywania na przyszłość - 59% firm zakłada, że nadchodzący rok przyniesie im wzrost.
Dla większości przebadanych respondentów kluczową kwestią jest zwiększenie udziału na obecnych rynkach lub też eksplorowanie nowych i rozszerzanie oferty. Zaledwie 5% ankietowanych zadeklarowało zamiar zmniejszenia skali swojej działalności. Jednocześnie firmy produkcyjne przyznają, że zmiany polityczno-gospodarcze w krajach Unii mają wpływ na ich perspektywy rozwoju – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Firmy produkcyjne odpowiadają za ponad 1/3 nakładów inwestycyjnych w Polsce


W ostatnich latach nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym zwiększały się średnio o 11% w skali roku. Warto zauważyć, że nakłady te rosły szybciej niż ogółem w gospodarce i całym przemyśle.

fot. mat. prasowe

Własna ocena sytuacji firm w 2017 roku

Ponad 3/4 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce pozytywnie ocenia swoją obecną sytuację.


Średni udział inwestycji dokonywanych przez firmy przetwórstwa przemysłowego w całkowitych nakładach inwestycyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r. wyniósł 34%, natomiast w 2016 r. – 39%. Dane te świadczą o istotnym znaczeniu przetwórstwa dla polskiej gospodarki, tym bardziej, że w 2016 r. sektor ten utrzymał dodatnią dynamikę wobec ogólnego spadku nakładów inwestycyjnych w gospodarce i przemyśle ogółem – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Łączne nakłady inwestycyjne firm przetwórstwa przemysłowego w 2016 r. wyniosły 47,4 mld zł. Pod względem wartości najwięcej inwestowały branże chemiczne, elektromaszynowa i spożywcza.

fot. mat. prasowe

Obecność firm przetwórstwa przemysłowego na rynkach światowych

Najbardziej nasycona przetwórstwem przemysłowym jest Europa.


7 na 10 firm planuje rozszerzyć swoją działalność w Polsce, rośnie też znaczenie rynków zagranicznych


Wśród badanych firm produkcyjnych dominuje sprzedaż na rynek krajowy, która jest podstawowym źródłem przychodów dla 54% przedsiębiorstw. Ponad 70% firm produkcyjnych obecnych w Polsce zamierza rozszerzyć swoją działalność na rynku krajowym w ciągu najbliższego roku.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat istotnie wzrosło znaczenie zagranicznych rynków dla firm produkcyjnych działających w Polsce. Najbardziej popularne są niezmiennie kraje Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej – jest tam obecnych odpowiednio 74% i 59% badanych firm produkcyjnych z Polski. Przedsiębiorcy coraz częściej jednak otwierają przedstawicielstwa i fabryki także na dalszych geograficznie rynkach. Warto zwrócić uwagę, że połowa przedsiębiorstw zamierza zwiększyć swój udział na rynkach Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej.
Na popularności wśród producentów najbardziej zyskują Afryka oraz Ameryka Południowa, gdzie zaobserwowano wzrost liczby przedsiębiorstw działających na tych rynkach o odpowiednio 5 i 6 p.p. w porównaniu z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego przez KPMG w 2013 roku. Do branż najaktywniej działających za granicą należą elektromaszynowa, chemiczna oraz metalowa. Z kolei najbardziej ekspansywne są branże spożywcza, metalowa oraz chemiczna. Rozwijają się bardzo dynamicznie i w zdecydowanej większości planują rozszerzenie swojej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Blisko 1/3 firm planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu 2-3 lat


Z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że przedsiębiorstwa produkcyjne będą inwestować przede wszystkim w maszyny i urządzenia, czyli aktywa pozwalające na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poziomu sprzedaży. W ciągu następnych 2-3 lat 27% ankietowanych planuje inwestować w nowe zakłady produkcyjne. Zdecydowana większość przedsiębiorstw chce otworzyć zakład w Polsce (78% planujących otwarcie nowego zakładu).
Bliskość kluczowych europejskich rynków, coraz lepsza infrastruktura oraz wciąż relatywnie tania i dobrze wykwalifikowana siła robocza to zdecydowane przewagi, które zachęcają do inwestowania w naszym kraju. Co dziesiąta firma planuje otwieranie zakładów za granicą, a 9% przedsiębiorców rozważa otwarcie ich zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Najbardziej nastawionym na ekspansję zagraniczną jest sektor spożywczy, w którym prawie co piąta firma biorąca udział w badaniu planuje otwarcie zakładu poza granicami kraju – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Spora część nakładów finansowych badanych firm będzie przeznaczona na inwestycje w maszyny i urządzenia. Ponad 60% firm przetwórstwa przemysłowego deklaruje wzrost wydatków na środki trwałe, a 52% zamierza wprowadzić istotne optymalizacje lub zmiany w procesach biznesowych w ciągu najbliższego roku. Firmy planują także inwestować w kapitał ludzki. Aż 50% badanych przedsiębiorców przewiduje, że zatrudnienie w ich firmach w całym 2017 r. będzie większe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost zatrudnienia najczęściej szacowany jest na ok. 10%.

fot. mat. prasowe

Plany w zakresie otwarcia nowych zakładów produkcyjnych

Zdecydowana większość respondentów nie planuje nowych otwarć w nadchodzących trzech latach.


Najwięcej firm planujących wzrost zatrudnienia prowadzi działalność w branży metalowej (63% firm) i chemicznej (60%). W porównaniu z wynikami badania z 2013 r. wyraźnie widać, że przedsiębiorstwa produkcyjne w większości nastawione są na wzrost zatrudnienia, podczas gdy 4 lata temu zorientowane były głównie na utrzymaniu aktualnej liczby pracowników – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Firmy produkcyjne inwestują w innowacyjność


Aż 6 na 10 firm produkcyjnych, które wzięły udział w badaniu KPMG, w 2017 r. wprowadzi lub wprowadziło na rynek nowe lub istotnie ulepszone produkty. Jednocześnie aż co trzecia firma w bieżącym roku zwiększy nakłady w obszarze badawczo-rozwojowym. Warto zaznaczyć, że najczęściej inwestycje w ten obszar planują bardzo duże firmy.
Firmy działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Polsce są świadome potrzeby strategicznego spojrzenia na aspekty związane z bazą produktową, dostrzegają możliwości wzrostu i rozwoju dzięki wprowadzanym innowacjom i ulepszaniem swoich produktów. Większość przedsiębiorstw przeznaczy na badania i rozwój ponad 10% więcej środków, niż w roku ubiegłym, przy czym u ok. 9% przebadanych firm, nakłady te będą co najmniej dwukrotnie wyższe. Nie bez znaczenia jest też fakt, że co trzecia badana firma planuje zwiększenie zatrudnienia w obszarze badawczo-rozwojowym – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

1/4 respondentów wskazała, że planuje wdrożyć rozwiązania wpisujące się w trend czwartej rewolucji przemysłowej. Badane przedsiębiorstwa najbardziej zainteresowane są nowoczesnymi systemami wytwarzania (58% respondentów), robotyką (52%), Big Data i analizą danych w czasie rzeczywistym (32%) oraz cyberbezpieczeństwem (26%).

Biurokracja i nadmierne wymogi administracyjne barierami dla firm


Z odpowiedzi udzielonych przez firmy produkcyjne wynika, że przedsiębiorstwa chętnie korzystają z zachęt inwestycyjnych oferowanych przez państwo. Z takich instrumentów w 2016 r. skorzystało 41% badanych firm, a w obecnym roku planuje skorzystać lub już to zrobiło 56%.

Mniej niż co trzecia ankietowana firma wskazuje na istnienie utrudnień, które mogą negatywnie wpływać na skalę inwestycji dokonanych w najbliższym roku. Spośród barier inwestycyjnych odczuwanych przez firmy produkcyjne, najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców są: biurokracja i nadmierne wymogi administracyjne oraz ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną w kraju i na świecie. Wydarzenia ostatnich miesięcy w Europie i na świecie spowodowały, że przedsiębiorstwa operują w stanie zwiększonej niepewności.

Co trzecia osoba zatrudniona w Polsce pracuje w przemyśle przetwórczym


W przemyśle przetwórczym pracuje niemal co trzecia osoba zatrudniona w Polsce oraz aż 85% zatrudnionych w przemyśle ogółem. Po niewielkim spadku liczby pracowników w 2013 roku w kolejnych latach zatrudnienie w firmach przetwórstwa przemysłowego ciągle wzrastało w tempie szybszym niż w pozostałych gałęziach gospodarki. Także prognozy na 2017 rok są optymistyczne.

W pierwszym kwartale przeciętna liczba zatrudnionych osób w przetwórstwie przemysłowym wyniosła 2,265 mln osób, a biorąc pod uwagę obecny trend, liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Przeciętne wynagrodzenie oferowane w firmach przetwórstwa przemysłowego jest nieznacznie niższe niż w całej gospodarce i wynosi 94% średniej w przemyśle ogółem i 98% średniej dla kraju. Pensje w firmach przetwórczych przez ostatnie kilka lat charakteryzowały się jednak wyższą średnioroczną stopą wzrostu (4% rocznie). W 2016 r. średnia pensja w tym sektorze wynosiła 4 055 zł brutto – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Problemy firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników


Jednym z największych problemów z jakimi borykają się firmy produkcyjne jest trudność ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wśród najbardziej poszukiwanych są pracownicy produkcyjni (81% firm chce zatrudnić takie osoby), inżynierowie oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści (58%).

Ograniczony dostęp do wyspecjalizowanej kadry to stosunkowo nowa sytuacja dla polskich firm. Rozwiązanie tego problemu będzie wymagało inicjatywy i wysiłku by dotrzeć do potencjalnych pracowników, np. poprzez podejmowanie współpracy ze szkołami zawodowymi, technicznymi i uczelniami wyższymi. Jednocześnie przedsiębiorcy będą zmuszeni więcej inwestować w pracowników.

O RAPORCIE:
Raport KPMG w Polsce pt. „Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce” przedstawia plany inwestycyjne firm produkcyjnych działających w Polsce. Publikacja powstała na podstawie analizy danych GUS, badania ankietowego przeprowadzonego wśród 252 firm przetwórstwa przemysłowego oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. Respondentami były osoby na poziomie zarządu lub dyrektora odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa i/lub inwestycje. Badanie został przeprowadzone metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r.


oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.