eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Koniunktura przemysłowa VIII 2017

Koniunktura przemysłowa VIII 2017

2017-08-26 21:59

Koniunktura przemysłowa VIII 2017

Lepsze nastroje w budownictwie © Kadmy - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Poznaliśmy właśnie wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Okazuje się, że w siódmym miesiącu br. nastroje badanych przedsiębiorstw były korzystne. Tradycyjnie już najdalej idący optymizm towarzyszył jednostkom największym oraz przedstawicielom sekcji finanse i ubezpieczenia.

Na skróty


  • Przetwórstwo przemysłowe nie ma większych zastrzeżeń do koniunktury. Ocenia ją podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w sierpniu ostatnich lat.
  • Lepsze nastroje widoczne są także w budownictwie, które podobnie jak przetwórstwo uważa, że koniunktura jest podobna jak przed miesiącem i lepsza niż w sierpniu ostatnich ośmiu lat
  • Na koniunkturę nie narzeka również handel hurtowy, oceny są zbliżone do tych, które formułowano w sierpniu ostatnich lat.
  • W handlu detalicznym oceny koniunktury są pozytywne, zbliżone do sygnalizowanych w lipcu, ale jednocześnie lepsze niż w sierpniu ostatnich ośmiu lat.
  • Zbyt wielu powodów do narzekań nie ma także transport i gospodarka magazynowa, w lipcu o koniunkturze wypowiadają się lepiej niż w lipcu i w sierpniu ostatnich dziewięciu lat.
  • Nastroje w jednostkach z obszaru zakwaterowanie i gastronomia są podobne jak miesiąc temu, ale korzystniejsze niż w sierpniu ostatnich dziewięciu lat.
  • Z dominującego nurtu nie wyłamują się dyrektorzy jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, których oceny są pozytywne, lepsze od tych sprzed miesiąca i z sierpnia ostatnich ośmiu lat.
  • Największy optymizm tradycyjnie już cechuje badanych z sekcji finanse i ubezpieczenia.


Przetwórstwo przemysłowe


W sierpniu, tak jak w lipcu, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7,4. Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,1% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,8% (przed miesiącem odpowiednio 16,7% i 9,3%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

W sierpniu, tak jak w lipcu, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7,4.


W sierpniu oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, nieco lepsze od formułowanych w lipcu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty nadal rosną. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od planowanego w lipcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak prognozowano przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wg klas wielkości

Niezmiennie najlepszy klimat panuje w największych przedsiębiorstwach.


W sierpniu najbardziej optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem, koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). W jednostkach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249) oceny dotyczące koniunktury gospodarczej są również pozytywne i zbliżone do zgłaszanych w lipcu. Opinie dotyczące koniunktury formułowane przez podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 18,9 w sierpniu, plus 16,4 w lipcu), pozostałych wyrobów (plus 18,8 w sierpniu, plus 17,6 w lipcu), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 18,7 w sierpniu, plus 18,6 w lipcu), papieru i wyrobów z papieru (plus 17,9 w sierpniu, plus 15,7 w lipcu), urządzeń elektrycznych (plus 15,1 w sierpniu, plus 15,5 w lipcu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 14,9 w sierpniu, plus 19,4 w lipcu), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 14,8 w sierpniu, plus 15,1 w lipcu). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 2,0 w sierpniu, minus 3,5 w lipcu).

Budownictwo


W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 5,2 (przed miesiącem plus 6,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,8% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,7% (przed miesiącem odpowiednio 19,3% i 13,0%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie

W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 5,2


Sierpień jest trzecim kolejnym miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Odpowiednie oczekiwania są nieco mniej korzystne od przewidywań formułowanych w lipcu. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Sierpień jest szóstym kolejnym miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w ostatnich czterech miesiącach.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie wg klas wielkości

Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4072 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.


Spośród badanych podmiotów 27,8% (przed rokiem 25,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, po raz pierwszy od lutego br., nieznacznego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

W sierpniu oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach wszystkich klas wielkości, z wyjątkiem podmiotów małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), są korzystne. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie przez podmioty wszystkich klas wielkości. Diagnozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, a także przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej w jednostkach wszystkich klas wielkości są nadal pozytywne.

W sierpniu br. 5,7% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (4,1% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (61,4% w sierpniu br., 60,8% przed rokiem). Od połowy 2013 r. stopniowo zwiększa się znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (bardziej intensywnie od czerwca 2016 r.); w tym samym okresie zmniejsza się odczuwanie bariery związanej z niedostatecznym popytem (zwłaszcza od początku 2017 r.). W porównaniu z sierpniem 2016 r. znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników wzrosło z 28,1% do 41,3%, a bariery związanej z niedostatecznym popytem spadło z 29,5% do 17,8%. Mimo że bariera związana z konkurencją na rynku wskazywana jest wciąż przez duży odsetek respondentów, jej znaczenie od kilku miesięcy maleje i w skali roku uciążliwość tej bariery spadła w istotnym stopniu (z 53,3% do 44,5%).

Od 2013 r. zwiększa się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (74,8% w sierpniu 2013 r., 78,5% w sierpniu 2014 r.). W sierpniu br. kształtuje się ono na poziomie 83,4% (najwyższym od grudnia 2008 r.), bardziej znaczącym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (79,6% przed rokiem, 79,5% w sierpniu 2015 r.).

W bieżącym miesiącu 7,1% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 79,1% jako wystarczające, a 13,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13,7%, 75,5%, 10,8%).

Handel hurtowy


Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 11,1 (plus 9,0 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 8,2% (przed miesiącem odpowiednio 17,8% i 8,8%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 11,1


Utrzymują się pozytywne diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej, prognozy w tym zakresie są optymistyczne, najlepsze od kwietnia 2016 r. Mimo iż stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, wzrost zamówień towarów u dostawców może być większy od zapowiadanego miesiąc wcześniej. Zapowiadane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć.

Spośród badanych jednostek, w sierpniu br. 5,6% podmiotów (5,4% przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających bariery związane są z konkurencją na rynku (56,5% w sierpniu br., 57,9% w analogicznym miesiącu ub. r.). Od początku 2015 r. firmy zgłaszają stopniowy wzrost odczuwania trudności związanych z niedoborem pracowników – jest to również bariera, której znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym (17,3% w sierpniu br., 10,4% przed rokiem). Od połowy 2013 r. do końca ub. r. obserwowany był stopniowy spadek znaczenia bariery związanej z niedostatecznym popytem, a od początku 2017 r. bariera ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie (27,9% w sierpniu br.).

Handel detaliczny


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 9,4 (plus 8,3 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,5% (przed miesiącem odpowiednio 16,2% i 7,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 9,4


Bieżąca sprzedaż oceniana jest pozytywnie, choć nieco ostrożniej niż w ostatnich czterech miesiącach; przewidywania w tym zakresie są najbardziej korzystne od kwietnia br. Również od kwietnia br. zgłaszane są nieznacznie optymistyczne diagnozy sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są bardziej pozytywne od formułowanych w ostatnich trzech miesiącach. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami sprzedaży, wzrost zamówień towarów u dostawców może być większy od zapowiadanego w lipcu. Możliwe jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg branż

Optymistyczne oceny formułuje m.in. branża tekstylia, odzież, obuwie.


W bieżącym miesiącu we wszystkich prezentowanych branżach handlowych oceny koniunktury są pozytywne: tekstylia, odzież, obuwie (plus 21,7 w sierpniu, plus 18,6 w lipcu), pojazdy samochodowe (plus 8,8 w sierpniu, plus 12,3 miesiąc wcześniej), żywność (plus 6,4 w sierpniu, plus 5,0 w lipcu) oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 5,9 w sierpniu, plus 0,3 przed miesiącem).

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg klas wielkości

Przedstawiciele wszystkich klas wielkości w sierpniu oceniają ogólny klimat koniunktury optymistycznie, poza jednostkami małymi.


Przedstawiciele wszystkich klas wielkości w sierpniu oceniają ogólny klimat koniunktury optymistycznie, poza jednostkami małymi (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), które zgłaszają nieznacznie pesymistyczne oceny w tym zakresie. Najbardziej korzystne i lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Spośród badanych jednostek, w sierpniu br. 6,7% podmiotów (6,3% przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (64,0% w sierpniu br., 63,7% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (54,3% w sierpniu br., 56,4% przed rokiem). Od początku 2010 r. odnotowywany jest stopniowy wzrost utrudnień związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (37,0% w sierpniu br.). Od połowy 2015 r. firmy zgłaszają również wzrost trudności związanych z niedoborem pracowników, choć w ostatnich dwóch miesiącach utrzymują się na zbliżonym poziomie; jest to także bariera, której uciążliwość najbardziej wzrosła w skali roku (21,2% w sierpniu br., 13,2% przed rokiem).

Usługi


W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 11,6 (przed miesiącem plus 8,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,4% (w lipcu odpowiednio 17,1% i 8,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Mimo mniej pozytywnych diagnoz popytu oraz negatywnych, gorszych niż w lipcu ocen sprzedaży i sytuacji finansowej, dyrektorzy jednostek zgłaszają bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem pro-gnozy w tym zakresie. Odnotowywany jest, wolniejszy niż w lipcu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia, większy niż prognozowano w lipcu. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą nieznacznie rosnąć.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 8,3% (przed rokiem 7,8%). Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (54,5% w sierpniu br., 52,1% przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (46,8% w sierpniu br., 50,4% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników – jej znaczenie w skali roku wśród wszystkich barier wzrosło w największym stopniu (z 24,2% do 33,9%). Rzadziej niż w sierpniu ub. r. kierujący jednostkami wskazują barierę związaną z niedostatecznym popytem (z 33,0% do 27,2%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 31,3% do 26,8%).

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 14,7 (przed miesiącem plus 15,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (w lipcu odpowiednio 20,2% i 5,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno bieżący popyt, jak i sprzedaż oceniane są nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem, ale diagnozy sytuacji finansowej są mniej pozytywne od zgłaszanych w lipcu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych miesiąc wcześniej. Zgłaszany jest nieznaczny spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Po raz pierwszy od grudnia ub. r. dyrektorzy jednostek zapowiadają nieznaczne redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach ceny usług mogą rosnąć, wolniej niż oczekiwano w lipcu.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 14,9% (przed rokiem 6,3%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (67,5% w sierpniu bieżącego i ubiegłego roku). W porównaniu z sierpniem ub. r. w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 23,5% do 35,9%). W skali roku w istotnym stopniu spadła uciążliwość barier związanych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 56,8% do 48,3%) oraz niedostatecznym popytem (z 33,6% do 26,8% – odczuwanie tej bariery maleje od początku bieżącego roku).

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16,9 (przed miesiącem plus 14,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,9% (w lipcu odpowiednio 20,1% i 5,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej oraz przewidywania sprzedaży są nieznacznie mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Prognozy popytu i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w lipcu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 11,5% (przed rokiem 10,8%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (47,0% w sierpniu br., 41,0% przed rokiem – znaczenie tej bariery w skali roku w największym stopniu wzrosło) oraz z kosztami zatrudnienia (39,9% w sierpniu br., 48,9% przed rokiem – największy spadek w stosunku do sierpnia 2016 r.).

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 32,3 (przed miesiącem plus 27,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 36,2% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,9% (w lipcu odpowiednio 31,7% i 3,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno diagnozy jak i prognozy popytu oraz sprzedaży są bardziej optymistyczne od formułowanych w lipcu. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są również korzystne i lepsze od zgłaszanych przed miesiącem, ale przewidywania w tym zakresie – mniej pozytywne. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek przewidują większe niż planowano w lipcu redukcje zatrudnienia. Prognozowany jest niewielki wzrost cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,3% (przed rokiem 3,0%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (70,6% w sierpniu br., 71,0% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 41,5% do 46,5%), a spadła – barier związanych z konkurencją firm zagranicznych (z 53,8% do 45,9%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 49,9% do 43,4%).

Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę optymistycznie. Najbardziej korzystne opinie, lepsze od formułowanych w lipcu, sygnalizują firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Najmniej pozytywne oceny koniunktury zgłaszają jednostki o liczbie pracujących od 10 do 249 osób.

Podmioty wszystkich klas wielkości formułują korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymistycznie, choć gorzej niż przed miesiącem, oceniają koniunkturę jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Najmniej pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w lipcu, oceny koniunktury sygnalizują firmy małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne opinie, lepsze od sygnalizowanych w lipcu, formułują firmy średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Najmniej korzystne oceny koniunktury zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)


Jednostki ze wszystkich województw oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

fot. mat. prasowe

Przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - koniunktura wg województw

Jednostki ze wszystkich województw oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie.


Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują w sierpniu pozytywne oceny koniunktury, najlepsze – przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego. Najbardziej pesymistyczne oceny zgłaszają jednostki z województwa łódzkiego.

Przedstawiciele firm z większości województw zgłasza-ją korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu hurtowym oceniają jednostki z województw podkarpackiego i opolskiego. Negatywne oceny w tym zakresie zgłaszają tylko jednostki z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim oraz – w nieznacznym stopniu – lubuskim.

Przedstawiciele firm z większości województw zgłasza-ją korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu detalicznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim. Przedsiębiorstwa z województwa opolskiego jako jedyne zgłaszają nieznacznie pesymistyczne oceny w tym zakresie.

Podmioty z większości województw należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w sierpniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułują jednostki mające siedzibę w województwie małopolskim i mazowieckim. Najbardziej negatywnie i gorzej niż przed miesiącem oceniają koniunkturę podmioty z województw podkarpackiego oraz łódzkiego.

Podmioty ze wszystkich województw (poza pochodzącymi z województw lubuskiego, lubelskiego oraz łódzkiego) prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny koniunktury, lepsze od zgłaszanych w lipcu, formułują jednostki z województw świętokrzyskiego oraz podlaskiego.

Jednostki ze wszystkich województw należące do sekcji informacja i komunikacja (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego) oceniają ko-niunkturę w sierpniu korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie w zakresie koniunktury odnotowują pod-mioty z województw podlaskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.

7. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)


Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w sierpniu na poziomie wyższym niż przed rokiem (od dziewięciu miesięcy jego wartości kształtują się powyżej średniej długookresowej) i nieznacznie wyższym od notowanego przed miesiącem.

Składowa odnosząca się do budownictwa wzrosła w stosunku do poziomu sprzed miesiąca, niewielki wzrost od-notowano też dla składowych dotyczących przetwórstwa przemysłowego oraz usług. Składowa z zakresu handlu detalicznego nieznacznie spadła w porównaniu z poziomem z lipca. W porównaniu do sierpnia ub. r. wartości wszystkich składowych wzrosły.

Wskaźnik ocen diagnostycznych i prognostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed rokiem, ale w stosunku do lipca wartość składowej diagnostycznej rośnie, a prognostycznej – kształtuje się na zbliżonym poziomie.

oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.