eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Koniunktura przemysłowa VI 2017

Koniunktura przemysłowa VI 2017

2017-06-27 11:33

Koniunktura przemysłowa VI 2017

Lepsze nastroje widoczne są w budownictwie © christian42 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Poznaliśmy właśnie wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Okazuje się, że w szóstym miesiącu br. nastroje badanych przedsiębiorstw były korzystne. Tradycyjnie już najdalej idący optymizm towarzyszył jednostkom największym oraz przedstawicielom sekcji finanse i ubezpieczenia.

Na skróty


  • Przetwórstwo przemysłowe nie ma większych zastrzeżeń do koniunktury. Ocenia ją podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w czerwcu ostatnich ośmiu lat.
  • Lepsze nastroje widoczne są także w budownictwie, które podobnie jak przetwórstwo uważa, że koniunktura jest lepsza niż przed miesiącem i lepsza niż w czerwcu ostatnich ośmiu lat
  • Na koniunkturę nie narzeka również handel hurtowy, oceny są zbliżone do tych sprzed miesiąca i lepsze niż w czerwcu ostatnich trzech lat.
  • W handlu detalicznym oceny koniunktury są pozytywne, nieco gorsze niż przed miesiącem, ale jednocześnie lepsze niż w czerwcu ostatnich ośmiu lat.
  • Zbyt wielu powodów do narzekań nie ma także transport i gospodarka magazynowa, wprawdzie w czerwcu o koniunkturze wypowiadają się mniej pozytywnie niż w maju, ale lepiej niż w czerwcu ostatnich dziewięciu lat.
  • Nastroje w jednostkach z obszaru zakwaterowanie i gastronomia nie odbiegają od wzrostowych tendencji – oceny koniunktury są lepsze niż miesiąc temu i korzystniejsze niż w czerwcu ostatnich dziewięciu lat.
  • Z dominującego nurtu nie wyłamują się dyrektorzy jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, których oceny są pozytywne, zbliżone do tych sprzed miesiąca i z czerwca ostatnich dwóch lat.
  • Największy optymizm tradycyjnie już cechuje badanych z sekcji finanse i ubezpieczenia.

Przetwórstwo przemysłowe


W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7,5 (plus 8,1 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,2% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,8% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 9,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7,5.


W czerwcu oceny dotyczące portfela zamówień oraz produkcji są bardziej korzystne niż w maju. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pesymistycznie, nieco lepiej niż w maju. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną w tempie zbliżonym do zgłaszanego w maju. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, ale wolniej niż prognozowano w maju.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wg klas wielkości

Niezmiennie najlepszy klimat panuje w największych przedsiębiorstwach.


Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Opinie formułowane w czerwcu dotyczące koniunktury w podmiotach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) są nieco mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. W jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49) oceny dotyczące koniunktury gospodarczej są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w maju.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 19,3 w czerwcu, plus 19,4 w maju), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 18,4 w czerwcu, plus 19,8 w maju), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 16,6 w czerwcu, plus 18,1 w ma-ju), urządzeń elektrycznych (plus 16,5 w czerwcu, plus 14,5 w maju). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 5,5 w czerwcu, minus 6,3 w maju).

Budownictwo


W czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 6,4 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 20,5% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 14,1% (przed miesiącem odpowiednio 18,9% i 16,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 6,4


Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne po raz pierwszy od połowy 2011 r. Odpowiednie oczekiwania są optymistyczne, zbliżone do formułowanych w maju. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem. Prognozy w tym zakresie są bardziej korzystne od przewidywań formułowanych w maju. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Czerwiec jest czwartym z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w ostatnich trzech miesiącach.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie wg klas wielkości

Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4123 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.


Spośród badanych podmiotów 30,5% (przed rokiem 25,6%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak w ostatnich dwóch miesiącach, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nie-znacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

W czerwcu oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są nieco mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. W pozostałych klasach wielkości oceny te są korzystne (tylko w jednostkach dużych – o liczbie pracujących 250 i więcej osób – nieco gorsze od zgłaszanych w maju). Diagnozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej w jednostkach wszystkich klas wielkości są pozytywne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa jest nadal oceniana niekorzystnie przez podmioty wszystkich klas wielkości, z wyjątkiem przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób), których diagnozy są pozytywne po raz pierwszy od listopada 2015 r. Odpowiednie prognozy jednostek wszystkich klas wielkości są optymistyczne.

W czerwcu br. 6,1% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (4,7% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58,3% w czerwcu br., 60,1% przed rokiem). Od połowy 2013 r. stopniowo zwiększa się znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (bardziej intensywnie od czerwca 2016 r.), uciążliwość tej bariery wzrosła w skali roku w największym stopniu (z 26,2% do 37,9%). Mimo że bariera związana z konkurencją na rynku wskazywana jest wciąż przez duży odsetek respondentów, jej znaczenie od kilku miesięcy maleje i w skali roku uciążliwość tej bariery spadła w największym stopniu (z 56,3% do 46,8%). Spadło również istotnie znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 31,6% do 22,8%).

Od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (71,2% w czerwcu 2013 r., 76,1% w czerwcu 2014 r.). W czerwcu br. kształtuje się ono na poziomie 81,3%, nieco wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (78,1% przed rokiem, 77,8% w czerwcu 2015 r.).

W bieżącym miesiącu 9,8% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 75,5% jako wystarczające, a 14,7% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14,0%, 75,1%, 10,9%).

Handel hurtowy


Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 7,7 (plus 7,2 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,7% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 10,3%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 7,7


Diagnozy sprzedaży są nieco bardziej pozytywne niż przed miesiącem. W związku z utrzymującymi się korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, wzrost zamówień towarów u dostawców może być zbliżony do prognozowanego miesiąc wcześniej. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pesymistycznie, odpowiednie przewidywania są nadal korzystne. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadane jest dalsze niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć.

Spośród badanych jednostek, w czerwcu br. 5,4% podmiotów (5,9% przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających bariery związane są z konkurencją na rynku (57,2% w czerwcu br., 59,1% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym są niedobór pracowników (z 9,5% do 16,0%) oraz niejasne i niespójne przepisy prawne (z 41,4% do 46,4%). Od połowy 2013 r. obserwowany jest stopniowy spadek znaczenia bariery związanej z niedostatecznym popytem (27,6% w czerwcu br.).

Handel detaliczny


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 8,4 (plus 10,1 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 8,5% (przed miesiącem odpowiednio 17,9% i 7,8%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 8,4


Utrzymują się pozytywne diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Od dwóch miesięcy przewidywania w tym zakresie są coraz mniej korzystne. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z mniej optymistycznymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, wzrost zamówień towarów u dostawców może być mniejszy niż prognozowano w maju. Możliwe jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanego miesiąc wcześniej. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg branż

Optymistyczne oceny formułuje m.in. branża tekstylia, odzież, obuwie.


W bieżącym miesiącu we wszystkich prezentowanych branżach handlowych oceny koniunktury są pozytywne: tekstylia, odzież, obuwie (plus 17,2 w czerwcu, plus 22,0 w maju), pojazdy samochodowe (plus 11,2 w czerwcu, plus 12,0 miesiąc wcześniej), żywność (plus 5,0 w czerwcu, plus 7,1 w maju) oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 3,6 w czerwcu, minus 0,8 przed miesiącem).

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg klas wielkości

Przedstawiciele wszystkich klas wielkości w czerwcu oceniają ogólny klimat koniunktury optymistycznie, poza jednostkami małymi.


Przedstawiciele wszystkich klas wielkości w czerwcu oceniają ogólny klimat koniunktury optymistycznie, poza jednostkami małymi (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), które zgłaszają nieznacznie pesymistyczne oceny w tym zakresie. Najbardziej korzystne oceny koniunktury formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Spośród badanych jednostek, w czerwcu br. 6,3% podmiotów (tak jak przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (63,2% w czerwcu br., 66,0% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (54,3% w czerwcu br., 54,5% przed rokiem). Od początku 2010 r. odnotowywany był stopniowy wzrost utrudnień związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi, ale w ostatnich trzech miesiącach utrzymuje się on na zbliżonym poziomie (36,2% w czerwcu br.). Barierą, której uciążliwość najbardziej wzrosła w skali roku jest niedobór pracowników (z 11,8% do 20,4%), a spadła – barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 34,4% do 29,0%) i niedostatecznym popytem (z 37,7% do 32,7%), której znaczenie zmniejszało się od połowy 2013 r.

Usługi


W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 8,5 (przed miesiącem plus 11,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 8,1% (w maju odpowiednio 18,3% i 7,1%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno bieżący popyt, jak i sprzedaż oceniane są pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Opinie dotyczące sytuacji finansowej są nieznacznie gorsze od zgłaszanych w maju. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w poprzednim miesiącu. Utrzymuje się wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują mniej znaczący wzrost zatrudnienia niż zapowiadali w maju. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą nieznacznie rosnąć.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 8,9% (przed rokiem 8,0%). Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (54,5% w czerwcu br., 54,3% przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (49,8% w czerwcu br., 50,7% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników – jej znaczenie w skali roku wśród wszystkich barier wzrosło w największym stopniu (z 23,5% do 32,2%). Rzadziej niż w czerwcu ub. r. kierujący jednostkami zaznaczają barierę związaną z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 34,2% do 28,2%).

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 18,1 (przed miesiącem plus 14,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (w maju odpowiednio 21,6% i 6,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej optymistycznie niż w maju, ale prognozy popytu i sprzedaży są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Przewidywania sytuacji finansowej są pozytywne, zbliżone do formułowanych w maju. Zgłaszany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane jest utrzymanie skali wzrostu zatrudnienia. Ceny mogą rosnąć wolniej niż prognozowano w maju.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 12,8% (przed rokiem 5,7%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (61,2% w czerwcu br., 70,9% przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie spadło w największym stopniu w skali roku). Od 2014 r. rośnie stopniowo znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (uciążliwość tej bariery wzrosła w największym stopniu w skali roku wśród wszystkich barier – z 24,9% do 34,6%). W stosunku do czerwca 2016 r. w znaczącym stopniu wzrosły również problemy związane z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 25,3% do 34,4%).

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15,6 (przed miesiącem plus 17,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,9% (w maju odpowiednio 21,6% i 4,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Dyrektorzy jednostek oceniają bieżący popyt i sprzedaż korzystnie i podobnie jak w maju, jednak przewidywania w tym zakresie są mniej pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są nieco mniej optymistyczne od zgłaszanych w maju. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, mniejszy od sygnalizowanego przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieznacznie mniejszy od zapowiadanego w maju. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 11,7% (przed rokiem 11,3%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (45,9% w czerwcu br., 41,4% przed rokiem – znaczenie tej bariery wzrosło w największym stopniu w skali roku) oraz z kosztami zatrudnienia (42,0% w czerwcu br., 49,4% przed rokiem – mimo że jest to największy spadek w stosunku do czerwca 2016 r.). Od początku bieżącego roku maleje stopniowo znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (w czerwcu zaznacza ją 28,1% firm).

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 31,3 (przed miesiącem plus 31,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 34,7% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,4% (w maju odpowiednio 34,9% i 3,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż przed miesiącem. Mimo mniej optymistycznych prognoz sprzedaży, utrzymują się pozytywne przewidywania popytu na najbliższe trzy miesiące, przy nieco bardziej korzystnych od formułowanych w maju prognozach sytuacji finansowej. Opóźnienia płatności za wykonane usługi zmniejszają się. Dyrektorzy jednostek zapowiadają dalsze redukcje zatrudnienia. Prognozowany jest wzrost cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 5,5% (przed rokiem 3,0%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (69,7% w czerwcu br., 72,5% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 41,3% do 47,9%), a spadła – bariery związanej z konkurencją firm zagranicznych (z 53,7% do 44,4%).

Podmioty z większości klas wielkości formułują korzystne oceny koniunktury, najlepsze i zbliżone do sygnalizowanych w maju – firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę optymistycznie, najlepsze opinie formułują firmy średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Najmniej korzystne oceny koniunktury zgłaszają jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Jako jedyne, niekorzystne oceny koniunktury, po raz pierwszy od lutego br., formułują podmioty o liczbie pracujących do 9 osób. Firmy z pozostałych klas wielkości oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, najlepiej – jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób).

Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)


Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego.

fot. mat. prasowe

Przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - koniunktura wg województw

Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego.


Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują w czerwcu pozytywne oceny koniunktury. Najbardziej optymistyczne oceny zgłaszają jednostki z województw lubuskiego i warmińsko-mazurskiego, natomiast pesymistyczne – jedynie z województwa dolnośląskiego.

Przedstawiciele firm z większości województw zgłasza-ją korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu hurtowym oceniają jednostki z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i opolskiego. Nieznacznie negatywne oceny w tym zakresie zgłaszają tylko jednostki z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim oraz lubuskim.

Przedstawiciele firm z większości województw zgłasza-ją korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu detalicznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim, pomorskim, lubuskim oraz warmińsko-mazurskim. Przedsiębiorstwa z województw lubelskiego i kujawsko-pomorskiego jako jedyne zgłaszają nieznacznie pesymistyczne oceny w tym zakresie.

Podmioty z większości województw należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułują jednostki mające siedzibę w województwie małopolskim. Najbardziej negatywnie i podobnie jak przed miesiącem oceniają koniunkturę podmioty z województw lubelskiego oraz łódzkiego.

Podmioty z większości województw prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oceniają w czerwcu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny koniunktury formułują jednostki z województw zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Negatywnie oceniają koniunkturę podmioty z województw śląskiego, łódzkiego oraz lubuskiego.

Jednostki ze wszystkich województw (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego) należące do sekcji informacja i komunikacja oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie w zakresie koniunktury odnotowują podmioty z województw podkarpackiego oraz opolskiego.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)


Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w czerwcu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem (od siedmiu miesięcy jego wartości kształtują się powyżej średniej długookresowej).

Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz handlu detalicznego wzrosły w stosunku do maja, odnosząca się do usług – utrzymuje się na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem. W porównaniu do czerwca ub. r. wartości wszystkich składowych wzrosły.

Wskaźniki ocen diagnostycznych oraz prognostycznych są wyższe od notowanych przed miesiącem i przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.