eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rady nadzorcze 2017

Rady nadzorcze 2017

2017-03-20 13:06

Rady nadzorcze 2017

Rady nadzorcze 2017 © Robert Kneschke - Fotolia.com

Przy okazji Forum Rad Nadzorczych przedstawiono najnowszą edycję cyklicznego raportu pochylającego się nad kwestiami związanymi z radami nadzorczymi. Opracowanie "Rady nadzorcze 2017: trendy i kierunki zmian" wskazuje m.in., że przeszło 20% spółek notowanych na GPW nie wypełniło obowiązku w zakresie informowania o stosowaniu dobrych praktyk. Z kolei raporty, które powstały, w wielu przypadkach nadają się do poprawy.
„Zasadniczym celem przyświecającym Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW jest wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy (w tym zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych), szczególnie w kwestiach, które jak dotąd nie doczekały się uregulowań prawnych. Oprócz klasycznych dla kodeksów corporate governance kwestii, zadaniem Dobrych Praktyk jest także podnoszenie transparentności spółek giełdowych oraz poprawa jakości komunikacji z inwestorami” – mówi Agnieszka Gontarek, przewodnicząca Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, prezes BondSpot.

W obecnie obowiązującym zbiorze dobrych praktyk znajdziemy 6 zasad o charakterze ogólnym, 20 rekomendacji oraz 70 szczegółowych wytycznych, do których przestrzegania zobowiązane są spółki podlegające obowiązkowi informacyjnemu w giełdowym systemie EBI.
„Stosuj lub wyjaśnij, dlaczego nie stosujesz”. Tak w skrócie można określić przyjęty w naszym kraju model funkcjonowania dobrych praktyk. Chodzi zatem o to, aby rady nadzorcze informowały rynek, dlaczego niestosowanie danej zasady nie będzie wywierać negatywnych dla spółki i inwestorów skutków lub wskazywał, że cel danej zasady realizowany jest w inny, bardziej dostosowany do sytuacji spółki, sposób. Praktyka dojrzałych rynków potwierdza, że jakość wyjaśnień przedstawianych w odniesieniu do zasad szczegółowych, których spółka nie stosuje, ma większą wagę niż poziom zgodności z dobrymi praktykami. A to dlatego, że nadrzędne znaczenie ma cel danej zasady, a nie jej literalne brzmienie – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu w PwC.

fot. Robert Kneschke - Fotolia.com

Rady nadzorcze 2017

Ponad 20% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie wypełniło obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania o stosowaniu zasad dobrych praktyk.


Z raportu „Rady nadzorcze 2017: trendy i kierunki zmian” wynika, że z 487 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do 16 lutego 2017 raport w postaci formularza w giełdowym systemie EBI złożyły 353 spółki. Z pozostałych 134 spółek, 14 wypełniło swój obowiązek w EBI w innej formie, a jedynie 11 opublikowało na swojej stronie internetowej raport o pełnej zgodności. Oznacza to, że pozostałych 109 firm, stanowiących ok. 22% wszystkich spółek giełdowych, nie wywiązało się z obowiązku informacyjnego zapisanego w Regulaminie Giełdy.

Jak wynika z analizy raportów spółek, które dotrzymały obowiązku informacyjnego w zakresie stosowania dobrych praktyk, średnio spółki giełdowe raportują nieprzestrzeganie 10 zasad, co oznacza 86% poziom zgodności. Najwyższy poziom zgodności deklarują spółki z sektora finansowego (95%), ochrony zdrowia, technologii oraz paliwa i energie (wszystkie po 89%).

W raporcie znalazła się także lista zasad, których stosowanie sprawiają firmom największe trudności. Ranking otwierają zasady dotyczące organizacji elektronicznego walnego zgromadzenia i transmisji obrad. Zaraz po nich następują zasady dotyczące polityki wynagrodzeń, polityki różnorodności, konfliktu interesów oraz niezależności członków rady nadzorczej, przewodniczącego komitetu audytu, czy audytora wewnętrznego. Sporo problemów sprawia spółkom również publikacja informacji na temat schematu podziału zadań i odpowiedzialności w zarządzie.
„Bardzo mnie cieszy, że – przynajmniej na poziomie deklaracji – prawie wszystkie (z jednym wyjątkiem) zasady dotyczące walnego i relacji z akcjonariuszami stosowane są niemal wzorowo. Co do tego wyjątku, to nie jest dla mnie zaskoczeniem, że ponad 1/3 spółek nie organizuje e-walnego, gdyż ryzyko prawne z tym związane jest bardzo wysokie, a korzyści dla akcjonariuszy – minimalne. Ciekawe jest natomiast, w ilu przypadkach spośród 300 spółek stosowanie tej zasady nie jest ‘uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu’, a w ilu emitenci po prostu nie poinformowali o jej niestosowaniu” – zauważa Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

6 przykazań polskiego rynku kapitałowego


 1. Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.
 2. Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa. Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.
 3. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
 4. Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy. Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów.
 5. Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi.
 6. Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów.

Jak podnieść poziom ładu korporacyjnego?


Zdaniem autorów raportu „Rady nadzorcze 2017: trendy i kierunki zmian”, aby podnieść poziom ładu korporacyjnego należy powrócić do podstaw zasad ładu korporacyjnego i wyjaśnić ich znaczenie zarówno dla emitentów, jak i przede wszystkim dla inwestorów i akcjonariuszy.

Część emitentów być może świadomie nie stosuje niewygodnych zasad, szczególnie w sytuacji, w której nikt specjalnie nie zwraca na ten obszar uwagi, żaden inwestor ani regulator o to nie pyta, a akcje spółki mają się dobrze. Na pewno istnieje też grupa spółek, które nie rozumieją celu zasad, w związku z tym nie widzą potrzeby ich stosowania. Wielu emitentów prezentuje też podejście asekuracyjne, czyli deklaruje niespełnianie na wszelki wypadek. Można spotkać się też z opinią, że na polskiej giełdzie notowanych jest wiele podmiotów, które nie mają planu rozwoju i ekspansji, nie szykują kolejnych emisji, nie generują wysokich obrotów i nie widzą konieczności spełniania standardów, jakie panują na rynku kapitałowym.

Aby przybliżyć rynkowi poziom i znaczenie stosowania dobrych praktyk wśród spółek notowanych na polskiej giełdzie, warto zadbać o:
 • dostępność przekrojowej analizy poziomu zgodności spółek na tle całości rynku
 • weryfikację raportów i jakości wyjaśnień
 • odpowiednie działania edukacyjne prowadzone wśród emitentów, inwestorów i akcjonariuszy
 • aktywność inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
 • zainteresowanie mediów ekonomicznych
 • system motywacyjny dla spółek zachęcający do stosowania dobrych praktyk i poprawnego raportowania w tym zakresie
 • zwiększenie świadomości i roli rad nadzorczych w zakresie podnoszenia poziomu ładu korporacyjnego w nadzorowanych spółkach

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: